Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аудит операцій з необоротними активами
Українські реферати - Аудит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аудит операцій з необоротними активами

ЗМІСТ

Вступ
1. Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами
2. Предмет та об’єкти аудиту операцій з необоротними активами
3. Джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами
4. Способи вивчення операцій з необоротними активами
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 14 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Аналіз основних засобів підприємства
Курсова робота - Аудит основних засобів
Курсова робота - Аудит амортизації основних засобів
Контрольна робота - Особливості обліку основних засобів(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Тема необоротних активів в сучасних умовах розвитку ринкової економіки на Україні, є дуже актуальною і залишатиметься такою й в майбутньому. Вона має велике значення для діяльності кожного підприємства, бо практично не існує жодної організації без наявності основних засобів. Основні засоби надають найглибше та найповніше уявлення про технічний стан, виробництво та в цілому загальне становище підприємства.
Необоротні активи – це один з головних компонентів виробничої діяльності підприємства, а також самий перший показник фінансової стійкості та виробничої спроможності діяльності підприємства...

Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними засобами та їх використання.
Розпочинаючи аналіз основних засобів необхідно ознайомитися із складом основних засобів в цілому на підприємстві та за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних засобів, питома вага промислових засобів, виробничих основних засобів в інших галузях і невиробничих основних засобів.
Вивчаючи зміну структури основних засобів у вартісному виразі, з’ясовують, за рахунок чого вона сталася – за рахунок зміни складу будівель і споруд чи складу машин, обладнання та інших груп основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі, якщо порівняти з невиробничою.

Вивчаючи стан основних засобів, визначають також і забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.
Як найповніше та як найраціональніше використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі; збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості; економії капітальних вкладень.

Завданнями аналізу стану та ефективності використання основних засобів є:
а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня фондів виробничій програмі підприємства;
б) визначення рівня використання основних засобів і факторів, які впливають на нього;
в) установлення належної комплектності наявного парку обладнання;
г) з’ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;
д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції;
е) виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів.

Предметом аудиту необоротних активів є господарські процеси та операції, пов’язані з наявністю, рухом і використанням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, а також відносин, що виникають пари цьому всередині підприємства і за його межами. (рис. 1).

Джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами

Джерелами інформації для аналізу основних засобів підприємства є: облікова політика підприємства; план економічного та соціального розвитку; план технічного розвитку; “Баланс підприємства”; “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”. Крім названих джерел інформації, для аналізу використовуються також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, інвентарні картки обліку основних засобів тощо.
Основні напрямки аналізу використання основних засобів та послідовність його проведення наведено на рис. 1.

(Рис. 1.) Об’єкти аудиту необоротних активів.

При проведенні аналізу складу і структури основних виробничих фондів керівництво підприємства забезпечується інформацією про склад основних засобів і співвідношення між їхніми групами, уможливлюється виявленням тенденції зміни структури основних засобів за групами. Порівняння із середніми та найкращими показниками дасть змогу вжити відповідних заходів для відновлення оптимальної питомої ваги машин і обладнання як найбільш активної частини основних засобів, а також визначити міру впливу цих змін на показники використання основних засобів.

(Рис. 2.) Аналіз використання основних виробничих
засобів основного виду діяльності.


При проведенні аналізу основних засобів на підприємстві (наприклад, КРНУ), потрібно брати до уваги те, що збільшення перекачки нафти залежить від новизни обладнання та використання досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити причини вибуття основних засобів як щодо всього їх складу, так і за окремими видами.

Способи вивчення операцій з необоротними активами

Як вже зазначалося до необоротних активів належать матеріальні необоротні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційний цикл, якщо він довший за один рік). При цьому аудитор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який має дев'ять субрахунків; за дебетом рахунка 10 відображається надходження (придбання) основних засобів, за кредитом — вибуття.

Спочатку аудитору слід впевнитися у правильності організації аналітичного обліку і визначити, чи всі основні засоби підприємства закріплено за матеріально відповідальними особами. Джерелами аудиту операцій з обліку основних засобів є первинні документи на їх надходження, вибуття і внутрішнє переміщення (акти приймання-здавання об'єктів, акти на списання, інвентарна картка, картка обліку руху основних засобів, інвентарний список, розрахунки амортизації), дані аналітичного і синтетичного обліку.

Аудитор перевіряє правильність ведення інвентарних карток індивідуального і групового обліку основних засобів, своєчасне заповнення всіх реквізитів у них. Якщо карток на окремі об'єкти немає, аудитор пропонує керівництву підприємства відновити аналітичний пооб'єктний облік основних засобів. Достовірність даних про наявність і рух основних засобів перевіряють зіставленням суми за інвентарною карткою із сумою, показаною в описі інвентарних карток.

Крім того, встановлюють відповідність даних аналітичного обліку основних засобів їхньому залишку за рахунком 10 "Основні засоби" на відповідні дати. Якщо є розходження між даними аналітичного і синтетичного обліку, то аудитор з'ясовує причини, винних осіб, визначає наслідки (недонарахування або зайве нарахування амортизації) і пропонує усунути недоліки.

Аудитор також перевіряє повноту і своєчасність проведення Інвентаризації основних засобів, правильність відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Цим самим він з'ясовує, чи можна довіряти результатам проведеної інвентаризації, щоб зменшити аудиторський ризик.
Повноту і своєчасність оприбуткування основних засобів можна визначити шляхом порівняння дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з датами, вказаними у первинних документах (актах введення в експлуатацію, актах приймання-передання основних засобів тощо).

Слід документально перевірити операції зі списання основних засобів, правильність оформлення їх, законність і доцільність вибуття і відображення його в обліку. Аудитор також перевіряє правильність переоцінки основних засобів за відновною вартістю, її відображення в бухгалтерському обліку.

Аудитом правильності проведення річної інвентаризації основних засобів слід з'ясувати, чи реально відображені в балансі підприємства у статті "Основні засоби" (код рядка 031) їх первісна (балансова) та залишкова (код рядка 030) вартість, а також сума нарахованого зносу. Причому ця сума стосується як власних, так і орендованих основних засобів.
Для відображення в обліку реальної вартості об'єктів основні фонди періодично підлягають індексації, під час якої всі основні фонди оцінюють за відновною вартістю при одночасному встановленні їх зносу.

Переоцінена первинна вартість та знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі затрат звітного періоду.

У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку записують:
• д-т рахунка 10 "Основні засоби";
• к-т рахунка 42 "Додатковий капітал" (423 "Дооцінка активів").
Далі ревізор перевіряє правильність ведення обліку амортизації основних засобів.
Об'єктом амортизації є окремі основні засоби, крім землі, продуктивної худоби, житлових будинків, споруд благоустрою, автодоріг, видавничої продукції тощо. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації до 1 січня 2000 р. здійснювалося за середньорічними нормами амортвідрахувань за окремими видами і групами основних засобів у відсотках до їх балансової вартості.

Однак згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" з 1 січня 2000 р. метод амортизації має враховувати форму, в якій економічну вигоду від активу отримує підприємство. Вибір методу амортизації основних засобів підприємство здійснює самостійно. Обрані методи амортизації основних засобів є елементами облікової політики підприємства:
1) прямолінійної;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивної;
5) виробничої.

Кумулятивний метод.
Річна амортизація = Вартість, що амортизується х Кумулятивний коефіцієнт (1)
Під час перевірки правильності обліку затрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів, враховують запис:
• д-т рахунка 10 "Основні засоби";
• к-т рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

Важливе місце займає перевірка вибуття основних засобів внаслідок ліквідації об'єктів, що стали непридатними через їх старіння і зношеність. Аудитор перевіряє правильність оформлення і своєчасність відображення операцій щодо списання основних засобів. Встановлюють правомірність списання витрат щодо ліквідації основних засобів, повноту оприбуткування цінностей, що надійшли від ліквідації та їх відображення в обліку.

Документом на списування основних засобів у всіх випадках вибуття (крім передачі іншим підприємствам) є акт про ліквідацію основних засобів, у якому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість, суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування і вартість залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації. При ліквідації основних засобів роблять записи:

а) д-т рахунка 131 "Знос основних засобів"; к-т рахунка "Основні засоби";
б) на залишкову вартість основних засобів:
д-т рахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";
к-т рахунка 10 "Основні засоби";
в) при нарахуванні заробітної плати за розбирання об'єкта:
д-т рахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";
к-т рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці";
г) відображення суми податкових зобов'язань з ПДВ:
д-т рахунка 976 "Списання необоротних активів";
к-т рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

У процесі дослідження операцій, пов'язаних із орендою, з'ясовують питання своєчасності нарахування і розрахунків за орендовані основні засоби, виявляють факти передачі в оренду основних засобів безобліково, перевіряють правильність відображення ПДВ:
• д-т рахунка 713 "Дохід від операційної оренди активів";
• к-т рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

При застосуванні прямолінійного методу:
- річна сума амортизації однакова протягом усіх років експлуатації об’єкта;
- сума зносу накопичується рівномірно;
- залишкова вартість об’єкта основних засобів рівномірно зменшується до досягнення ліквідаційної вартості.
При використанні цього методу вартість об’єкта основних засобів списується рівномірними частинами на протязі всього періоду його експлуатації.

ВИСНОВКИ

В процесі вивчення теоретичних аспектів аудиту основних засобів було встановлено , що ця тема в сучасних умовах розвитку ринкової економіки на Україні, є досить актуальною і залишатиметься такою й в майбутньому.
Основні засоби надають найглибше та найповніше уявлення про технічний стан, виробництво та в цілому загальне становище підприємства.

В ході роботи було вивчено якими законодавчими та нормативними актами й наказами регулюється бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві. Досліджено різниці, які виникають між бухгалтерським та податковим обліком основних засобів.
Вивчення теоретичних основ обліку основних засобів дало можливість:
- зрозуміти економічну сутність основних засобів, їх поняття та призначення;
- розглянути класифікацію основних засобів;
- зрозуміти, що таке амортизація та дослідити методи її нарахування;
- з’ясувати, які первинні документи використовуються для обліку основних засобів, а також їх взаємозв’язок між собою.
Придбання або переміщення основних засобів відбувається на підставі акту прийому – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, а списання – за допомогою акту на списання основних засобів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99р.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000р.
4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94р.
5. Про умови заповнення нових форм розрахункових документів. Лист НБУ від 04.02.97 р. № 25 – 01/ 166 – 885// Все про бухгалтерський облік. - № 112.- С. 24.
6. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. 2-ге вид., перероб. - К.: "Вища школа": Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.
7. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".-Житомир: ЖІТІ, 1997. - 304 с.
8. Бухгалтерський облік і нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко. - X.: Фактор, 2001. - 264 с.
9. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
10. Бухгалтерсько-аудиторский портфель (Книга предпринимателя. Книга бухгалтера. Книга аудитора.) - М., 1994. - 320 с.

 

 
загрузка...