Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Особливості обліку основних засобів
Українські реферати - Бухгалтерський облік
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Особливості обліку основних засобів

Контрольна робота з бухгалтерського обліку

ЗМІСТ

Вступ
1. Типи господарських операцій, їх вплив на баланс
2. Класифікація рахунків за їх економічним змістом
3. Особливості обліку основних засобів
Практична частина. Здійснити класифікацію господарських засобів підприємства та джерел їх утворення
1. Відкрити рахунок бухгалтерського обліку та відобразити на них господарські операції
2. Скласти обігову відомість простої форми в кінці періоду
3. Скласти заключний баланс на кінець періоду
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 28 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Основні фонди. Відтворення основних фондів
Контрольна робота - Основні засоби. Прискорена амортизація основних засобів
Курсова робота - Аудит основних засобів
Курсова робота - Аудит амортизації основних засобів
Курсова робота - Аналіз основних засобів підприємства


Анонс роботи

Відмінною особливістю основних засобів є тривалий строк їх використання, поступовий знос та передача вартості на собівартість щойно створеного продукту (виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг).
Клас основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та використанням основних засобів.
Відповідно до П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів – закінчений конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. Якщо один об’єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в обліку як окремий об’єкт основних засобів. Це важливо для обліку устаткування і транспортних засобів, частини (деталі) яких можуть обліковуватися окремо, а також для будівель і приміщень, що постійно перебудовуються, поліпшуються, переобладнуються.

Об’єкт основних засобів визначається активом, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди від його використання і вартість його може бути достовірно визначена.
Економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Для розмежування об’єктів основних засобів і інших необоротних матеріальних активів підприємство самостійно встановлює грошовий критерій, за яким і здійснюється визнання об’єкту основним засобом. Це положення закріплюється в наказі про облікову політику, який складається і підписується керівником підприємства. В наказі міститься розділ про облік основних засобів. В ньому зазначаються основні принципи організації обліку основних засобів на підприємстві.

Для визнання господарського засобу основним засобом, по-перше, потрібно визначити чи буде він приносити економічну вигоду в майбутньому, тобто чи відповідає він критерію активу, по – друге, порівняти його вартість з критерієм встановленим на даному конкретному підприємстві.

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об’єкту, незалежно від того, знаходиться він в експлуатації чи в запасі, присвоюється відповідний інвентарний номер. Цей номер зберігається за об’єктом на час його знаходження на підприємстві. Інвентарні номери об’єктів, які вибули (передані безоплатно, реалізовані, ліквідовані як зношені чи з інших причин), не можуть присвоюватись іншим основним засобам із нових надходжень.

Облік об’єктів основних засобів за місцем їхньої експлуатації (розміщення) здійснюють в інвентарному списку. Дані пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їхнього знаходження мають бути тотожні записам в інвентарних картках (книгах).

В окремих випадках облік об’єктів за місцем їхньої експлуатації може здійснюватися на інвентарних картках, які бухгалтерія виписує у двох примірниках. Другий примірник передається за місцем знаходження об’єкта. У разі переміщення об’єкта інвентарна картка разом із накладною на переміщення передається за новим місцем експлуатації (знаходження).

Кількість карток за об’єктами в місцях експлуатації (знаходження) має відповідати їхній кількості в бухгалтерії, що досягається підрахунком та зіставленням карток. Інвентарні картки підлягають обов’язковій реєстрації. сукупність карток утворює картотеку.

Інвентарні картки, картки обліку руху основних засобів сумарно звіряють з даними синтетичного обліку основних засобів.
Якщо основні засоби ліквідовано, то в картці обліку руху основних засобів необхідно зробити запис про вибуття на підставі актів про списання основних засобів (ф. № ОЗ – 3) або автотранспортних засобів (ф. № ОЗ – 4).

При організації обліку основних засобів і нематеріальних активів на будь-якому підприємстві, яке здійснює діяльність в Україні, а також підприємствам, діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, необхідно керуватися такими законодавчими та нормативними документами:

* Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” № 996-ХIV від 16.07.99 р. (зі змінами та доповненнями). Даний закон регламентує правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;

* Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283 від 22.05.97 р. (зі змінами та доповненнями). Даний закон визначає платників податку, об’єкт та базу оподаткування, склад валових доходів та валових витрат, ставку податку на прибуток, порядок нарахування та строки сплати податку і т.п.;

* Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зі змінами та доповненнями). В цій Інструкції поданий новий План рахунків, характеристика кожного з рахунків і порядок господарського обліку операцій на них;

* Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94 р. (зі змінами та доповненнями). Ця інструкція є основним нормативним документом, який визначає умови і порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів;

* Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. (зі змінами та доповненнями). Даним Положенням (стандартом) визначається мета, склад та принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Здійснити класифікацію господарських засобів підприємства та джерел їх утворення

Підприємство станом на 01.09.03 р мало в наявності такі господарські засоби:

(Таблиця)

Завдання:

Необхідно виконати наступні пункти:
1. Відкрити рахунок бухгалтерського обліку та відобразити на них господарські операції.
2. Скласти обігову відомість простої форми в кінці періоду.
3. Скласти заключний баланс на кінець періоду.

 

 
загрузка...