Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Бізнес-план. Розробка бізнес - плану
Українські реферати - Бізнес-планування
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Бізнес-план. Розробка бізнес - плану

ЗМІСТ

Вступ
1. Види бізнес-планів
2. Вимоги до укладання бізнес-планів
3. Принципова схема та типова структура бізнес-плану
4. Порядок розробки бізнес-плану
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також: Розділ бізнес-планування - готові бізнес плани, курсові роботи (наведено приклади бізнес планів, розглядаються науково-теоретичні аспекти бізнес-планування).

ВСТУП

Фінансове планування на підприємстві — це планування фінансових ресурсів і напрямків їх використання з метою забезпечення господарської та фінансової діяльності підприємства. Воно є важливим гарантом розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності діяльності підприємства, створення умов, які забезпечили б його платоспроможність та фінансову стійкість.
Фінансовим плануванням вирішують завдання:
• забезпечення потреб підприємства фінансовими ресурсами для виробничої та інвестиційної діяльності;
• виконання зобов'язань перед бюджетом, кредитними установами, страховими компаніями і партнерами у бізнесі;
• виявлення можливих внутрішніх фінансових резервів;
• оцінки достатності (збалансування доходів і видатків) фінансових ресурсів для виконання планових завдань;
• здійснення контролю за фінансовим станом підприємства.
Фінансове планування не можна розуміти лише як процес створення планових інструментів, які відображають джерела і напрямки використання фінансових ресурсів за конкретні календарні періоди, якими є баланс доходів і видатків, платіжний календар. Воно включає також розрахунки щодо інвестиційних проектів, реалізація яких приносить прибуток підприємству – інвестору. Програма, яка описує економіко-організаційну сторону такого проекту, називається бізнес-планом. Точно кажучи, сукупність всіх планових розрахунків, які регулюють діяльність будь-якого підприємства, являє собою бізнес-план діяльності підприємства.

1. Види бізнес-планів

Бізнес-план – це комплексний плановий документ підприємницької діяльності, в якому передбачені заходи , спрямовані на реалізацію підприємницької ідеї, на одержання прибутку.
Бізнес-план розробляється з метою:
1) техніко-економічного обґрунтування доцільності створення і функціонування підприємства;
2) залучення зовнішніх інвесторів, у тому числі іноземних;
3) для обґрунтування пропозицій щодо доцільності приватизації підприємства.
Бізнес-план розробляється на тривалий термін, найчастіше на 3-5 років, хоча часові рамки бізнес-планування можуть бути значно ширшими.
Бізнес-план є прикладом сполучення перспективного і поточного планування і складається підприємствами у випадках приватизації підприємства, продажу контрольного пакета акцій на неконкурсних умовах іноземним інвесторам, при створені спільних підприємств з участю іноземного капіталу, при отриманні довготермінових кредитів, обґрунтуванні виробництва нових видів продукції тощо.
Бізнес-план розробляється з ув'язкою фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Значна частина такого плану має юридичний, організацій ний та виробничий характер: обгрунтування організаційно-правової форми підприємства, характеристика продукції, її якості, пакування, організації збуту, ціни продажу і затрат на її виробництво і реалізацію; детально розроблений виробничий план і результати маркетингових досліджень.
Важливою частиною бізнес-плану є фінансовий (поточний) план, котрий узагальнює всі попередні його розділи у вартісному вираженні. В ньому відображені розміри прибутку, податків, обсяги інвестицій, використання власних і залучених коштів, резерв виплати дивідендів (акціонерне товариство), фінансові резерви тощо.

2. Вимоги до укладання бізнес-планів

Вихідною інформацією при розробці бізнес-плану є:
• інформація про попит на продукцію (послуги) (про ємність ринку, географію ринку, демографічну характеристику потенційних споживачів);
• виробнича інформація (про технологію виготовлення продукції, необхідні виробничі площі, обладнання, сировину, чисельність і кваліфікаційний склад персоналу та ін.);
• фінансова інформація (про необхідні грошові кошти для реалізації проекту, джерела та умови їх одержання).
Поточне планування як складова перспективного планування реалізується через складання підприємствами поточних фінансових планів, в яких узгоджуються дохідні і витратні статті на плановий період. У цих планах деталізуються і застосовуються точніші, порівняно з перспективними планами, методи розрахунків доходів підприємства. Фінансовий план визначає взаємовідносини підприємства з бюджетом, кредитними установами, учасниками проведення спільної діяльності, керуючими і координуючими організаціями та засновниками (акціонерами).
Таким чином, через фінансове планування здійснюється активний вплив фінансів на ведення господарської діяльності. Аналіз виконання фінансового плану дає можливість контролювати всі сторони діяльності підприємства.
На державних підприємствах фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою за установленою формою.
Фінансовий план державного підприємства (крім казенного) складається з таких розділів:
• джерела формування та надходження коштів;
• приріст актинів підприємства; повернення залучених коштів;
• витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;
• покриття збитків минулих періодів.
Недержавні підприємства, яким надана самостійність у плануванні, можуть обирати будь-яку іншу форму фінансового планування, яку вони вважають за необхідну для себе. Наприклад, бюджетування.
Бюджетування, як інструмент фінансового планування, в країнах ринкової економіки вважається описом цілей підприємства, визначенням конкретних фінансових та операційних завдань у термінах. Він є кількісним планом діяльності підприємства і виконання програм, які є взаємопов'язаним набором фінансових або натуральних, економічних показників. Бюджети створюють окремі цілісні саморегулюючі системи, кожна з яких відповідає за певний напрямок використання ресурсів і отримання прибутку. Іншими словами, бюджет визнається фінансовим планом та економічним регулятором відносин між структурними підрозділами підприємства та підприємством і зовнішнім середовищем.
Бюджетування передбачає підготовку головного бюджету, що складається з інтегрованих один з одним бюджетів, які відображають різні сторони діяльності підприємства.
Головний бюджет є основою для прогнозування і планування прибутку—основного фінансового ресурсу підприємства. Цей бюджет описує у структурованій формі очікування щодо продажу продукції, витрат та інших фінансових операцій у плановому періоді.
Бюджет капітальних вкладень, який є складовою частиною головного бюджету, передбачає планування амортизаційних відрахувань — власного фінансового ресурсу підприємства.
Укрупнено головний бюджет класифікується за двома категоріями: операційний бюджет (бюджети продажу, виробництва, прямих матеріальних витрат, прямих затрат на працю, виробничих накладних витрат, збутових і адміністративних витрат; прогноз звіту про прибутки і збитки) і фінансовий бюджет (прогноз руху грошових кошті в, прогноз балансового звіту, бюджет капітальних вкладень).
Бюджетування на підприємстві передбачає зв'язок бюджетів із центрами отримання прибутків і фінансової звітності.
Розрахунки, що виконуються у процесі формування бюджету, дозволяють своєчасно і в повному обсязі встановлювати необхідний розмір ресурсів для забезпечення діяльності підприємства, джерел їх надходжень, а також контроль за його виконанням.

3. Принципова схема та типова структура бізнес-плану

Структура бізнес-плану може відрізнятись залежно від мети його розробки. Для внутрішнього використання розробляється бізнес-план з досить високим ступенем деталізації технІко-економічних показників, а для пред'явлення інвесторам - наводяться найважливіші показники ефективності проекту.
Структура структура-плану, кількість форм та їх зміст не регламентується.
Основними відмінностями між традиційним поточним планом і бізнес-планом є:
- поточний план розробляється в одному варіанті, а бізнес-план – у декількох ;
- поточний план розробляється лише на рік, а бізнес-план на декілька років;
- поточний план розробляється для внутрішнього використання , бізнес-план – для пред’явлення також зовнішнім інвесторам.
Типова структура бізнес-плану:
1. Резюме. Загальний опис проекту, в якому роз’яснюється мета проведення витрат, їх необхідність, характеристика інвестиційного об’єкту.
2. Основна частина. Характеристика товарів, послуг, патентів, ноу-хау, які можуть бути запропоновані ринку, або іншого результату, що досягається після завершення проекту і дає прибуток (наприклад, зниження собівартості продукції, збільшення її надійності, покращення інших якісних характеристик, які можуть збільшити рентабельність продукції). Маркетингова програма, що розробляється з метою дослідження й прогнозування ринку. Сировинна база, експериментальна база, кадрове забезпечення і інші сторони ресурсного забезпечення проекту.
3. Стратегія фінансування. Економічна ефективність. Цей розділ розкриває результати проекту і терміни окупності витрат.

4. Порядок розробки бізнес-плану

1. Резюме (зведений розділ)
У ньому обґрунтовується необхідність організації нового підприємства, переваги майбутньої продукції порівняно з продукцією потенційних конкурентів, прогнозні обсяги продажу на найближчі роки, виручка від продажу, витрати на виробництво, валовий прибуток і ефективність вкладеного капіталу, термін окупності капіталовкладень. Цей розділ часто називають «міні-бізнес-планом».
2. Основна частина
- Опис товару (послуги), характеристика фірми (характеристика товару, особливості продукції, патенти та свідоцтва, якими захищені ці особливості, зразок товару, орієнтовна ціна на продукцію або витрати на її виробництво, упаковка; характеристика виду і форм діяльності фірми, її репутація, засновники та ін.).
- Аналіз галузі (темпи розвитку галузі, нові продукти галузі, перспективи її розвитку на найближчі роки, вхідні бар'єри, життєвий цикл товару та ін.).
- Аналіз ринку (результати вивчення ринку збуту, дані, що характеризують структуру і сегменти ринку, потенційні споживачі, можливі конкуренти, їх товари, якість продукції, орієнтовні ціни та умови продажу).
- План маркетингу (засади ціноутворення, організація і вартість реклами, канали збуту продукції, форми продажу товару, методи стимулювання продажу та ін.).
- План виробництва (величина виробничих потужностей, умови їх нарощування, умови забезпечення виробництва сировинно-матеріальними ресурсами, види необхідних для виробництва ресурсів, устаткування підприємства, план його закупівель, кооперовані зв'язки із суміжниками, величина витрат на виробництво, організація контролю якості продукції").
- Організаційний план (організаційна схема управління підприємством, професійно-кваліфікаційна характеристика персоналу, форми найму працівників та їх оплата праці, форми стимулювання працівників різних категорій).
- Оцінка ризику і страхування (типи ризиків, джерела ризиків і момент їх виникнення, заходи щодо зменшення ймовірності та масштабів ризику і мінімізації збитків від нього, програма страхування від ризиків).
- Юридичний план (форма власності і статут підприємства, дольова участь партнерів, їх відповідальність; якщо підприємство є акціонерним товариством, то пояснюється розподіл капіталу між акціонерами, тими, хто володіє контрольним пакетом акцій).
- Фінансовий план (прогноз обсягів реалізації, баланс грошових видатків і надходжень, зведений баланс активів і пасивів, графік беззбитковості).
3. Стратегія фінансування. Економічна ефективність.
У цьому розділі обґрунтовується план одержання коштів для організації підприємства, передусім кількість необхідних коштів для організації продажу, вказується, звідки надійдуть ці кошти і в якій формі. Також зазначається період повернення інвесторам вкладеного капіталу та доходу від нього, джерела розширення виробництва тощо.

ВИСНОВКИ

Дуже велике значення має складання бізнес-планів підприємствами, якщо брак власних фінансових ресурсів на виконання того чи іншого проекту примушує їх звертатися до спів інвесторів або в комерційний банк за позичкою. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів, розрахунків, що містяться у бізнес-плані, мають неабиякий вплив на вирішення питання про джерела фінансування...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998.
2. Бойчук І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.- К.: Атака, 2004.

 

 
загрузка...