Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз діяльності підприємства
Українські реферати - Економічний аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Аналіз діяльності підприємства

ЗМІСТ

Вступ
Аналіз торгівельної діяльності підприємства на прикладі ПП «Папір-Сервіс»
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Курсова робота - Оцінка ефективності діяльності підприємства
Курсова робота - Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства. В умовах становлення та розвитку ринкової економіки, ускладнення організаційних форм сучасного бізнесу аналіз господарської діяльності підприємств та організацій набуває особливо важливого значення. Дані оперативного обліку та звітності самі по собі не можуть дати відповідь на запитання багато численних користувачів ділової інформації. Ці дані повинні бути опрацьовані за допомогою спеціальних прийомів, що використовуються в аналізі, щоб можна було отримати всебічну інформацію про майново-фінансовий стан підприємства, яка дозволяє керівництву приймати економічно обмірковані управлінські рішення. Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.
Фінансовий аналіз – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові.
Мета фінансового аналізу
– інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності тощо).

АНАЛІЗ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПП «ПАПІР-СЕРВІС»

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів облікової та звітної інформації. Ними є не лише робітники керівництва, пов’язані з підприємництвом, але й інші користувачі, які не працюють безпосередньо на підприємстві, але мають прямий фінансовий інтерес. Так, інформація про фінансовий стан підприємства використовується банками для прийняття рішень про видачу кредитів, яких цікавить платоспроможність підприємства та ризик неповернення позикових коштів; постачальниками товарно-матеріальних цінностей при укладанні контрактів на постачання. Значний інтерес інформація про фінансовий стан представляє також для робітників податкової служби, органів державного керування.
При аналізі фінансового стану необхідно враховувати також перспективу підвищення ділової активності та ефективності діяльності підприємства.
Основними джерелами інформації служать показники фінансової звітності: балансу підприємства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності. Також джерелом аналізу можуть бути дані внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, дані з первинної облікової документації, експертні оцінки. Зміна кола користувачів звітності змінила і вимоги до якості поданої в ній інформації. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 встановлено чотири якісні характеристики фінансової звітності:
- зрозумілість – однозначне тлумачення її користувачами за умови наявності достатніх знань і зацікавленості в сприйнятті цієї інформації;
- достовірність – відсутність помилок і спотворень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності;
- зіставність – забезпечення можливості користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди і фінансові звіти різних підприємств;
- доцільність – наявність інформації, що впливає на прийняття рішень користувачами, надає можливість своєчасно оцінити минулі, справжні і майбутні події, підтвердити і скоректувати їхні оцінки, зроблені в минулому.
Фінансовий стан та платоспроможність підприємств знаходяться в безпосередньому зв’язку від оборотності оборотних коштів, тобто від того, наскільки швидко кошти, які були вкладені в активи, перетворюються на гроші.
Оборотність оборотних коштів має дві основні стадії: обіг коштів, що були вкладені в товари, і обіг коштів в розрахунках. Обіг коштів у товарах починається з надходження товаросупроводжувальних документів від постачальника до торгового підприємства та закінчується випискою рахунка за товар, після чого обіг продовжується у сфері розрахунків. Сплата покупцем рахунку та надходження грошей в банк означають закінчення розрахунків та завершення обігу коштів.
Тривалість знаходження коштів в обігу залежить від сфери діяльності підприємства, галузевих особливостей, умов господарювання, що складаються під впливом економічної ситуації в країні. Важливе значення для оборотності коштів має і внутрішня стратегія управління активами підприємства. Найбільш узагальненим показником господарської активності підприємства дає коефіцієнт загальної оборотності активів.
Відношення суми продажу до вартості активів характеризує ефективність використання підприємством всіх ресурсів незалежно від джерел їх виникнення, тобто показує, скільки раз в аналізуємому періоді відбувається повний цикл виробництва і обігу, що дає відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції (товарів) принесла кожна одиниця активів. Цей показник обчислюється за формулою:

(Формула)
Коефіцієнт загальної оборотності активів
=(Формула)
Виручка від реалізації/Середня величина активів
(Формула)

Цей показник аналізують у динаміці за ряд звітних періодів. Інформація про виручку від реалізації можна знайти у формі № 2 “Звіт про фінансові результати”. Середня величина активів визначається за даними балансу та розраховується по формулі:
Середня величина активів
=(Формула)
Он + Ок/2
(Формула)

Он і Ок – величина активів відповідно на початок та на кінець періоду, що аналізується.
Тривалість одного обороту обігових коштів в днях визначається множенням суми оборотних коштів на кількість днів в році та діленням отриманого добутку на суму виручки від реалізації, або діленням кількості днів в році на коефіцієнт оборотності. В останньому випадку розрахунок проводиться за формулою:

Тривалість обігу (днів)
=(Формула)
360/Оборотність активів
(3) Для аналізу оборотності активів ПП “Папір-Сервіс” складемо таблицю

Таблиця 1.
Показники оборотності активів ПП “Папір-Сервіс” в порівнянні з минулими періодами

З поданої таблиці ми бачимо, що в порівнянні 2003 роком в 2004 році оборотність активів підвищилася на 0,02, а у 2005 році в порівнянні з 2004 роком оборотність активів підвищилась на 0,39 пункту, а тривалість обороту знизилася у 2004 році на 0,7 днів, а у 2005 - на 12,2 дні. Це викликало вивільнення оборотних коштів у 2003 році в розмірі 3494 грн. (561500х0,7х3,20:360), а в 2005 році в розмірі 81123 грн. (666800х12,2х3,59:360) Це свідчить про те, що фінансовий стан підприємства є більш-менш стабільним і воно не потребує залучання додаткових коштів в обіг підприємства (банківських кредитів та позик). Але такі висновки не будуть повними без розрахунку коефіцієнту оборотності власних активів, який розраховується по формулі:

Коефіцієнт оборотності власних активів
=(Формула)
Виручка від реалізації/Середня величина власних активів
(Формула)

Користуючись даними балансів ми бачимо, що у 2002 році цей коефіцієнт 1844% (531100:28800) , у 2003 - 2462% (561500:22800), а у 2004 році – 2164% (666800:30800). З фінансового точки зору даний коефіцієнт характеризує швидкість обороту власного капіталу, з економічної – активність грошових коштів, якими ризикує підприємство. Якщо коефіцієнт занадто високий (як у нашому випадку) це означає значне підвищення рівню продажу над вкладеним капіталом, що тягне за собою зростання кредитних ресурсів і можливість досягнення тієї межи, коли кредитори беруть участь у справі більше, ніж власники. В цьому випадку підприємство може мати труднощі, пов’язані зі зменшенням доходів. Якщо ж коефіцієнт низький, це означає бездіяльність частини власних оборотних коштів підприємства. В нашому випадку покращити ситуацію можна зменшивши рівень залучених коштів в діяльності підприємства.
Для будь-якого підприємства контроль за станом товарних запасів має велике значення, тому що створення завеликих товарних запасів призводить до законсервування оборотних коштів, зниження їх оборотності, а відповідно і до зменшення ліквідності активів підприємства.
Показник товарообігу характеризує швидкість обороту товарних запасів за певний звітний період – квартал, рік. Чим швидше строк реалізації, тобто чим менше товарні запаси знаходяться на підприємстві, тим швидший товарообіг, і навпаки. Наявність менших за розміром, але більш рухомих запасів означає, що менша сума готівки підприємства знаходиться в запасах..
Джерелом інформації для аналізу товарообігу є дані балансу, форми № 2 “Звіт про фінансові результати”, а також дані статистичної звітності.
Для аналізу товарообігу ПП “Папір-Сервіс” складемо таблицю 2.

Таблиця 2.
Аналіз товарообігу ПП “Папір-Сервіс”

З поданої таблиці видно, що у 2004 році при зростанні обсягу виручки від реалізації на 30400 грн., підприємство знизило тривалість о товарообігу на 3,21 дні. А у 2005 році при зростанні обсягу реалізації на 105300 грн., підприємство знизило тривалість товарообігу на 2,48 дні. Хоча середньорічні залишки товарних запасів все одно зросли.
Економічним ефектом прискорення товарообігу є відносне вивільнення з обігу коштів. Щоб визначити суму оборотних коштів, які вивільнилися в результаті прискорення товарообігу, необхідно кількість днів прискорення помножити на фактичний обсяг товарообігу та поділити на 360 (одноденний оборот). В нашому випадку у 2004 році товарообіг прискорився на 3,21 днів, що забезпечило вивільнення з обігу 5007 грн. (3,21х561500:360), а в 2005 році товарообіг прискорився на 2,48 днів, що забезпечило вивільнення з обігу 4594 грн. (2,48х666800:360).
Вивільнення оборотних коштів було б значно більшим, якби підприємство спромоглося б знизити ще й середньорічні товарні залишки. Досягти цього можна проаналізувавши структуру реалізації окремих товарів. Треба зменшити кількість неліквідних товарів на складі. Досягти цього можна двома шляхами: намагатися якнайшвидше реалізувати неліквідні товари, що вже маються на складі (можливо навіть з використанням знижок для покупців) та в подальшому намагатися закупати у постачальників лише ті товари, аналіз руху яких довів їх ліквідність.
Інколи буває так, що керівництву підприємства необхідно знати точно, як зміна кожного фактора вплинула на зміну результату. Для цього в аналізі застосовується факторний аналіз. Розглянемо модель факторного аналізу залежності товарообігу від коефіцієнта оборотності запасів та розміру середньорічних товарних залишків.
Нт = Коб х Нз
(5.), де Нт – обсяг товарообігу, грн.;
Коб – коефіцієнт оборотності запасів;
Нз – середні товарні залишки за період.
Вихідні дані для проведення факторного аналізу наведені у таблиці 3.2. Для проведення аналізу використовують наступні формули.
ΔНт (Нз) = ΔНз х Коб° + ΔНз х ΔКоб :2
(6), де ΔНт (Нз) – зміна обсягу товарообігу під впливом зміни величини середньорічних товарних залишків, грн.;
ΔНз – зміна величини середніх товарних залишків;
Коб° - коефіцієнт оборотності запасів базового періоду;
ΔКоб – зміна розміру коефіцієнту оборотності запасів.
ΔНт (Коб) = ΔКоб х Нз° + ΔНз х ΔКоб :2
(Формула)

ΔНт (Коб)т – зміна обсягу товарообігу під впливом зміни величини коефіцієнта оборотності залишків;
Нз° - величина середніх товарних залишків базового періоду.
Розрахуємо вплив цих факторів на обсяг товарообігу у 2003 році.
ΔНт (Нз) 2002/2003 = 700 х 5,3 + 700 х 0,3 :2 = 3615 грн.
ΔНт (Коб) 2002/2003 = 0,3 х 99600 + 700 х 0,3 : 2 = 29785 грн.
Значить за рахунок зростання у 2003 році середньорічних товарних залишків на 700 грн. розмір товарообігу зріс на 3615 грн., а за рахунок зростання коефіцієнта оборотності запасів він збільшився ще на 29785 грн. За рахунок впливу двох факторів розмір товарообігу зріс на:
3615 + 29785 = 33400 грн.
Так само проведемо факторний аналіз для показників 2003-2004 року.
ΔНт (Нз) 2003/2004 = 14200 х 5,8 + 14200 х 0,2 :2 = 83780 грн.
ΔНт (Коб) 2003/2004 = 0,2 х 100300 + 14200 х 0,2 :2 = 21520 грн.
За рахунок зростання середніх товарних залишків у 2004 році товарообіг збільшився на 83780 грн., а за рахунок збільшення коефіцієнту оборотності запасів на 21520 грн. Загальний вплив обох факторів становить:
83780 + 21520 = 105300 грн.
Для наглядності отриманих результатів аналізу складемо таблицю.

Таблиця 3.
Вплив факторів на товарообіг ПП “Папір-Сервіс”

Узагальнюючим показником, що характеризує фінансовий стан підприємства є його платоспроможність. Під платоспроможністю розуміють готовність підприємства своєчасно проводити свої першочергові платежі за рахунок надходжень коштів. Підприємство вважається платоспроможним, якщо сума активів (запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів) більше або дорівнює його зовнішнім зобов’язанням.
Одним з показників платоспроможності підприємства є ліквідність його балансу.
Під ліквідністю розуміють здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності, тобто можливість швидко реалізовувати активи для сплати у відповідні строки своїх першочергових зобов’язань (пасивів), а також непередбачених боргів.
Ліквідність визначається відношенням всіх оборотних активів до суми короткочасних зобов’язань (кредиторської заборгованості). Чим вищий результат ділення, тим стабільніше фінансовий стан підприємства, яке здатне швидко погасити всі борги.
В міжнародній практиці аналітичної роботи підприємства використовують цілу систему показників ліквідності і в першу чергу такі, як коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості), уточнений коефіцієнт ліквідності та коефіцієнт покриття (загальної ліквідності).
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів та цінних паперів, які можна швидко реалізувати до короткострокової заборгованості. Він показує, яка частина заборгованості може бути погашена на дату складання балансу.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
=(Формула)
Грошові кошти + Цінні папери/Короткострокові зобов’язання
(Формула)

Його значення визнається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0,20 – 0,25.
Для розрахунку цього коефіцієнту складемо таблицю 4.

Таблиця 4.
Дані балансу, необхідні для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності

Як ми бачимо з таблиці коефіцієнт абсолютної ліквідності у підприємства дуже низький, і після зростання у 2004 році на 2,1% у 2005 році знов має тенденцію до зменшення. Це говорить про те, що підприємство має в своєму капіталі забагато залучених коштів у вигляді кредиторської заборгованості.
Важливим засобом підвищення платоспроможності є прийняття заходів по своєчасному надходженню коштів від дебіторів, що дозволить, в свою чергу погасити заборгованість по зобов’язанням.
Для визначення платоспроможності підприємства при умовах мобілізації коштів в розрахунках (окрім готівки) розраховують уточнений коефіцієнт ліквідності. Він визначається як співвідношення грошових коштів, цінних паперів та дебіторської заборгованості до короткострокових зобов’язань за формулою:
Уточнений коефіцієнт ліквідності
=(Формула)
Грошові кошти + Цінні папери + Дебіторська заборгованість/Короткострокові зобов’язання
(9) Інакше кажучи, уточнений коефіцієнт відрізняється від попереднього показника тим, що в його чисельнику вказується також сума дебіторської заборгованості.
Його значення вважається теоретично достатнім, якщо складає 0,7 – 0,8.
Для розрахунку уточненого коефіцієнту ліквідності складемо таблицю.

Таблиця 5.

Дані балансу, необхідні для розрахунку уточненого коефіцієнта ліквідності

Із наведеного розрахунку видно, що уточнений коефіцієнт підприємства знизився у 2004 році на 23,5 пункти, а у 2004 році на 2 пункти, що свідчить про зниження платоспроможності підприємства, яка і так нижче прийнятої теоретичної норми
Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є коефіцієнт загальної ліквідності, який розраховується як відношення всіх оборотних коштів підприємства, включаючи і матеріальні до короткострокових зобов’язань за платежами. Він дозволяє встановити, в якій кратності активи покривають короткострокові зобов’язання. В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника, що знаходиться в межах 2 – 3 (але не нижче 1). Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за формулою:
Коефіцієнт загальної ліквідності
=(Формула)
Оборотні кошти/Короткострокові зобов’язання
(10) Для розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності складемо таблицю

Таблиця 6.
Дані балансу, необхідні для розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності ПП “Папір-Сервіс”

Як ми бачимо у 2004 році коефіцієнт загальної ліквідності значно зменшився і був нижче норми. Але за 2005 рік він зріс на 6,3 пункти за рахунок скорочення кредиторської заборгованості та зростання матеріальних запасів. Слід зазначити, що якщо підприємство не буде приймати заходів по зменшенню кредиторської заборгованості, та зменшенню товарних запасів, цей коефіцієнт буде знижуватись, тим самим ставлячи під загрозу платоспроможність підприємства.
Для оцінки ефективності діяльності підприємства показника абсолютного прибутку недостатньо, тому використовують відносний показник – рівень рентабельності.
Рентабельність може характеризуватися різними показниками, економічний зміст яких заключається в тому, що вони характеризують прибуток, отриманий з кожної гривні коштів (власних і позикових), вкладених в підприємство.
Так, показником, що відбиває ефективність використання власних коштів, є коефіцієнт рентабельності власного капіталу, який розраховують за формулою:

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
=(Формула)
Прибуток в розпорядженні підприємства/Власні кошти
(Формула)

Величина прибутку в розпорядженні підприємства береться із форми № 2 “Звіт про фінансові результати”
Важливе значення для керівництвом діяльністю підприємства має також коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції, який розраховується за формулою:

Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції
=(Формула)
Прибуток в розпорядженні підприємства/Виручка від реалізації
(Формула)

Значення цього коефіцієнту показує який прибуток має підприємство з кожної гривні реалізованої продукції (товарів).
Для узагальнення показників ефективності використання майна ПП “Папір-Сервіс” складемо таблицю.

Таблиця 7.
Узагальнення показників діяльності ПП “Папір-Сервіс”

Слід зазначити, що аналіз розрахованих показників рентабельності має практичне значення лише у випадку, якщо показники рентабельності наводяться у динаміці за ряд звітних періодів або зіставляються з аналогічними даними інших підприємств. Це дозволяє робити висновки про покращення або погіршення діяльності підприємства та приймати відповідні управлінські рішення.
Дані таблиці 3.9 дозволяють зробити наступні висновки. В цілому по підприємству спостерігається деяке покращення в використанні його майна. З кожної гривні коштів, вкладених в активи, підприємство в 2004 році отримало прибутку на 0,1 коп., а в 2005 на 3,4 коп. більше, ніж в минулому році. Рентабельність власного капіталу підвищилася у 2004 році на 4,3%, а у 2005 році на 17,2 %. Підвищилась також рентабельність реалізованої продукції: на кожну гривню реалізованої продукції (товарів) на 0,1 пункт у 2004 році і на 0,8 пунктів у 2005 році.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновки про тенденції до підвищення ефективності використання майна підприємства і його фінансову стійкість, а значить керівництвом були проведені у звітному році правильні заходи по вдосконаленню роботи підприємства. Аналогічні заходи можна продовжувати використовувати і в наступному році. Слід лише зазначити, що рентабельність реалізованої продукції дуже низька. Це говорить про те, що підприємство проводить неправильну цінову політику. В наступному звітному періоді я б рекомендувала переглянути систему торгівельних націнок та знижок у сторону їх збільшення.

ВИСНОВКИ

Під час проведення фінансового аналізу діяльності ПП “Папір-Сервіс” я намагалася вирішити такі основні завдання:
1. Виконати оцінку фінансового стану підприємства.
2. Визначити вплив факторів на фінансові показники, платоспроможність підприємства.
3. Знайти, визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.
4. Провести оцінку дебіторсько-кредиторської заборгованості.
5. Оцінити забезпеченість підприємства обіговим коштами, зокрема власними.
6. Надати оцінку стану оборотності оборотних коштів тощо.
В результаті проведеного аналізу оборотності обігових коштів ми бачимо, що в 2004 році оборотність активів підвищилась на 0,02 пункту, а у 2005 - на 0,39 пункту, а тривалість обороту активів знизилася на 0,7 та 12,2 днів відповідно. Це є дуже позитивним моментом, але при цьому коефіцієнт оборотності власних капіталів залишається занадто високим: у 2004 році він склав 1844%, у 2003- 2462%, а у 2005 році – 2164%. Це означає значне підвищення рівню продажу над вкладеним капіталом. Покращити ситуацію можна зменшивши рівень залучених коштів в діяльності підприємства.
Що стосується товарообігу, то підприємство знизило його тривалість на 3,21 днів у 2004 році та на 2,48 дні у 2005. Хоча середньорічні залишки товарних запасів все одно зросли. В результаті прискорення товарообігу вивільнення коштів склало у 2004 році - 5007 грн., а у 2005 – 4594 грн. Але вивільнення оборотних коштів було б значно більшим, якби підприємство спромоглося б знизити ще й середньорічні товарні залишки. Треба зменшити кількість неліквідних товарів на складі. Досягти цього можна двома шляхами: намагатися якнайшвидше реалізувати неліквідні товари, що вже маються на складі.
Коефіцієнт загальної ліквідності підприємства нижче норми, але за 2005 рік він зріс на 6,3 пункти за рахунок скорочення кредиторської заборгованості та зростання матеріальних запасів. Слід зазначити, що якщо підприємство не буде приймати заходів по зменшенню кредиторської заборгованості, та зменшенню товарних запасів, цей коефіцієнт буде знижуватись, тим самим ставлячи під загрозу платоспроможність підприємства.
Дуже низьким є показник рентабельності реалізованої продукції. Це говорить про те, що підприємство проводить неправильну цінову політику. В наступному звітному періоді я б рекомендувала переглянути систему торгівельних націнок та знижок у сторону їх збільшення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник. / Л. А. Богдановская, Г. Г. Виногоров, О. Ф. Мигун и др. ; Под общ. ред. В. И. Стражева: 2 – е изд., стереотип. – Мн.: Высш. шк., 1996. – 363 с.
2. Бандурка А.М., Черв'яків И.М., Посылкина О.В. Фінансово-економічний аналіз: Підручник.-Харків: Університет внутрішніх справ, 2001.-344с.
3. Барбара Т.В. Економіка підприємства / К.2004
4. Большаков А. С., Михайлов В. И. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб: «Питер», 2000. — 416 с.
5. Бойчук І.М. Економіка підприємства Київ 2005
6. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За роф. роф.. Ф.Ф.Бутинця. – 3 –є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
7. Вітвіцька Н. С., Кузьмінська О. Є. Контроль і ревізія: Навчальний метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 166 с.

 

 
загрузка...