Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Факторний аналіз
Українські реферати - Економічний аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Факторний аналіз

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття та завдання факторного аналізу
2. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться: Аналіз фінансового стану підприємства. Факторний аналіз

 

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Досконально пізнати сутність і розвиток будь-якого досліджуваного явища можна лише за умови розкриття його внутрішнього змісту, з’ясування взаємозв’язку його складових.
Всі явища та процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв’язку та обумовленості. Деякі з них зв’язані між собою прямо, інші – ні. Наприклад, на кількість валового продукції прямо впливають такі фактори, як чисельність працюючих та рівень виробності їх праці. Всі інші фактори впливають на цей показник не прямо.

Кожне явище можна розглядати як причину так і як результат. Наприклад, виробність праці можна розглядати, з однієї сторони, як причину зміни об’єму виробності, рівня її собівартості, а з іншої – як результат зміни степеня механізації і автоматизації виробності, вдосконалення праці і т.д.

Кожний результативний показник залежить від багаточисельності та різнобічних факторів. Чим детальніше вивчаються впливи факторів на кількість результативного показника, тим точніше результати аналізу й оцінка якості праці підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення та виміряння впливу факторів на кількість досліджуємих економічних показників. Без глибокого та всебічного вивчення факторів не можна зробити обоснованих висновків про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обснувати плани і управлінські рішення.

1. Поняття та завдання факторного аналізу

Під факторним аналізом розуміється методика комплексного та системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

Види факторного аналізу наведені на рисунку 1.

Детермінований факторний аналіз
являє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких з результативним показником носить функціональний характер, т. б., коли результативний показник представляється в вигляді виробності, приватного або алгебраїчної суми факторів.

Стохастичний аналіз представляє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких є результативним показником в відмінності від функціональної є неповним, можливою (кореляційною). Якщо при функціональній (повній) залежності зі зміною аргументу завжди трапляється відповідні зміни функції, то при кореляційному зв’язку зміна аргументу може дати декілька значень приросту функції в залежності від з’єднання інших факторів, які приділяють даний показник. Наприклад, виробність праці при одному і тому ж рівні фондоозброєності може бути неоднаковою на різних підприємствах. Це залежить від оптимальності поєднання інших факторів, котрі впливають на цей показник.

При прямому факторному аналізі дослідження ведеться дедуктивним способом – від загального до приватного. Зворотній факторний аналіз здійснює дослідження причинно-результативного зв’язку способом логічної індукції – від приватних, окремих факторів до узагальнюючих.

Факторний аналіз може бути одноступінчатим і багатоступінчастим. Перший тип використовується для дослідження факторів тільки одного рівня підпорядкування без їх деталізації на складові частини. Наприклад, у = а Ф b. При багатоступінчастому факторному аналізі проводиться деталізація факторів а і b на складові частини з ціллю вивчення їх поведінки. Деталізація факторів може бути продовжена і далі. В даному випадку вивчається вплив факторів різних рівнів співпідрядності.

Необхідно розрізняти також статичний і динамічний факторний аналіз. Перший вид застосовується при вивченні впливу факторів на результативні показники на відповідну дату. Інший вид представляє собою методику дослідження причинно-результативного зв’язку в динаміці.

І нарешті, факторний аналіз може бути ретроспективним, який вивчає причини приросту результативних показників за минулі періоди, та перспективним, який досліджує поведінку факторів і результативних показників в перспективі.
Основними задачами факторного аналізу являються слідуючі.
1. Відбір факторів, визначаючих досліджуємі результативні показники.
2. Класифікація та систематизація факторів з ціллю забезпечення комплексного та системного підходу до дослідження їх впливу на результати господарської діяльності.
3. Визначення форми залежності між факторами і результатами показників.
4. Моделювання взаємозв’язків між результативним і факторним показником.
5. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них в зміні величини результативного показника.
6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для управління економічними процесами).

Відбір факторів для аналізу того чи іншого показника виконується на основі теоретичних і практичних знань, придбаних в цій сфері. При цьому звичайно виходять з принципу: чим більший комплекс факторів досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати на увазі, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без обліку їх взаємодії, без виділення головних, визначаємих, то вводи можуть бути помилковими. В економічному аналізі взаємозв’язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою їх систематизації, що являється одним з основних методологічних питань цієї науки.

Важливим методологічним питанням в факторному аналізі являється визначення форми залежності між факторами і результативними показниками: функціональна вона чи стохастична, пряма чи зворотна, прямолінійна чи криволінійна. Тут використовується теоретичний і практичний досвід, а також способи порівняння паралельних і динамічних рядів, аналітичних групіровок початкової інформації, графічний і ін.

Моделювання економічних показників (детермініроване і стохастичне) також представляє собою тяжку методологічну проблему в факторному аналізі, рішення якої потребує спеціальних знань і практичних навичок в цій сфері.
Самий головний методологічний аспект в аналізі – розрахунок впливу факторів на величину результативних показників, для чого в аналізі використовується цілий арсенал способів, сутність, призначення, сфера застосування яких і процедура розрахунків розглядаються в наступних главах.

І нарешті, останній етап факторного аналізу – практичне застосування факторної моделі для підрахунку резервів приросту результативного показника, для планування і прогнозування його величини при зміні виробності ситуації.

2. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу

В економічних дослідженнях під факторами розуміють рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві. Діяльність підприємства є складною і різнобічною. Вона представлена комплексом взаємоповязвних господарських процесів, що характеризуються системою показників, які залежать від чинних та різноманітних факторів.

Кожен фактор може складатися з ряду елементів, які деталізують його вплив і виступають як самостійні фактори з більшим або меншим ступенем впливу на результативний показник. Чим більша їх деталізація, тим детальніше вони вивчаються, тим повніше виявляються наявні резерви покращання господарської діяльності підприємства.

Класифікація факторів представляє собою розподіл їх на групи в залежності від загальних признаків. Вона дозволяє краще розібратися в причинах зміни досліджуємих явищ, точніше оцінити місце і роль кожного фактора в формуванні величини результативних показників.
Досліджуємі в аналізі фактори можуть бути класифіковані по різним признакам (рис.2).

(Рис.2.) Класифікація факторів

По своїй природі фактори підрозділяють на природно-кліматичні, соціально-економічні і виробничо-економічні. Природно-кліматичні фактори оказують великий вплив на результати діяльності в сільському господарстві, в добувній промисловості, лісному господарстві і в інших сферах. Облік їх впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб’єктів господарювання.

До соціально-економічних факторів відносяться житлові умови працівників, організація культурно-масової, спортивної та освітніх кадрів та ін. Вони допомагають більш повніше використовувати виробничі ресурси підприємства і підвищенню його роботи.
Виробничо-економічні фактори визначають повноту та ефективність використання виробничих ресурсів підприємства і кінцеві результати його діяльності.

За степенем впливу на результати господарської діяльності фактори діляться на основні та другорядні. До основних відносяться фактори, які оказують головний рішучий вплив на результативний показник. Другорядними вважаються ті, які не оказують рішучого впливу на результати господарської діяльності у виникнених умовах. Тут необхідно замітити, що один і той же фактор в залежності від обставин може бути основним, і другорядним. Вміння виділити із багатьох факторів головні, забезпечує правильність висновків по результатам аналізу.

Велике значення при дослідженні економічних явищ і процесів і оцінки результатів діяльності підприємств має класифікація факторів на внутрішні та зовнішні, т. б. на фактори, які залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Головна увага при аналізі повинна приділятися дослідженню внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати.

Разом з тим в багатьох випадках при розвитку розвинутих виробничих зв’язках і в відношенні на результати роботи кожного підприємства в значний вплив на діяльність інших підприємств, наприклад, рівномірність і своєчасність поставок сировини, матеріалів, їх якість, вартість, кон’єктура ринку, інфляційні процеси та ін. Нерідко на результати роботи підприємств відображаються переміни в області спеціалізації і виробничій кооперації. Ці фактори являються зовнішніми. Вони не характеризуються зусиллями даного колективу, але їх дослідження дозволяє точніше визначити степінь впливу внутрішніх причин і тим самим більш повніше виявити внутрішні резерви виробництва.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори необхідно підрозділяти на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні, наприклад стихійні лиха, не залежать від волі чи бажання людей. В відмінності від об’єктивних суб’єктивні причини залежать від діяльності юридичних і фізичних осіб.

За степенем розповсюдженості фактори діляться на загальні і специфічні. До загальних відносяться фактори, які діють у всіх сферах економіки. Специфічними являються ті, які діють в умовах окремої сфери економіки чи підприємств. Таке ділення факторів дозволяє повніше зарахувати особливості окремих підприємств, сфер виробництва і зробити більш точну оцінку їх діяльності.

За терміном дії на результати господарської діяльності розрізняють фактори постійні та переміні. Постійні фактори оказують вплив на вивчаємі явища безперервно на протязі якогось часу. Вплив же перемінних факторів проявляється періодично, наприклад, освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва ті ін.

Велике значення для оцінки діяльності підприємств має ділення факторів за характером їх дії на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних відносяться фактори, які пов’язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника, наприклад, збільшення об’єму виробництва продукції шляхом розширення засівної площі, збільшення поголів’я скоту, кількість працівників і т.д. інтенсивні фактори характеризуються степенем умови, напруженості праці в процесі виробництва, наприклад, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, рівня виробності праці.

ВИСНОВКИ

Під факторним аналізом розуміють методику комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників ...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. // Є В. Мних , К.1996;
2. Економічний аналіз. Навчальний посібник , К.2001
3. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
4. Курс економічного аналізу // В.М. Іваненко , К.2001;
5. Курс економічного аналізу . Навчальний посібник , К.2001;

 

 
загрузка...