Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Інноваційна діяльність. Управління інноваційними процесами на підприємстві
Українські реферати - Економіка підприємства
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Інноваційна діяльність. Управління інноваційними процесами на підприємстві

Курсова робота з економіки підприємства


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретично-методологічні аспекти управління інноваційними  процесами підприємства
1.1.    Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу
1.2.    Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності
1.3.    Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
Розділ 2. Управління інноваційними процесами на підприємстві
2.1.    Фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємства
2.2.    Наукомістка продукція як об’єкт інноваційних інвестицій
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Інноваційна діяльність підприємства. Інноваційний процес
Курсова робота - Ефективність інноваційної діяльності фірми
Курсова робота - Інновації - формування попиту на інновації

Анонс курсової роботи  

Багатовимірність терміну інновація в економічній літературі проявляється у можливості виділення декількох основних підходів, серед виділяються теоретичний, прикладний, предметний, атрибутивний, технологічний.   
Поняття "інновація" з'явилося у наукових дослідженнях у XX столітті і означало проникнення деяких елементів однієї культури в іншу шляхом передачі способів організації життєдіяльності, в тому числі виробництва та наслідування звичаїв тощо. Визначень терміна "інновація" багато. Так, згідно з англо-російським словником: "Інновація" - це нововведення, новина, зміна. Раніше у літературі переводили на російську мову слово "інновація" саме як "нововведення". Але за останні 10 років досліджень на терені удосконалення понятійного апарату інноваційної теорії, "інновація" розглядається як комерціалізоване нововведення. Хоча і досі не виділяється чіткого розмежування у цих поняттях.

Категорія інновація є однією з основних складових категоріального апарату інноваційної теорії, виникнення якої значною мірою пов'язується з дослідженнями таких видатних вчених як Й. Шумпетер, В. Мітчерліх, В. Зомбарт, Г. Менш та інших.
В основу сутнісних характеристик інновації покладено її імпульсивність. Передумовою такого твердження виступає ідея видатного українського вченого М.І. Туган-Барановського про циклічність як внутрішню природу виробничої системи, яка набула продовження в теорії "довгих хвиль" М. Д. Кондратьєва.
Особлива заслуга у розвитку інноваційної теорії належить Й. Шумпетеру, яким через зв'язок термінів "економічний розвиток", "нова комбінація" ("нововведення" (innovation), визначено останнє як появу чогось нового, невідомого раніше. Для Й. Шумпетера люди, що займаються і здійснюють інновації - підприємці. Вони створюють нові, раніше невідомі, комбінації факторів виробництва. Тому Й. Шумпетер вважав, що підприємницька спроможність являє собою четвертий невідомий класикам фактор виробництва і реалізується через вміння організовувати та управляти, винахідливість, готовність до ризику, а ціною його - прибуток.

Отже, досить актуальною є тема курсової роботи: «Управління інноваційними процесами на підприємстві».
Мета курсової роботи – визначення особливостей управління інноваційними процесами на підприємстві.
Предмет курсової роботи – управління інноваційними процесами на підприємстві.
Об'єкт курсової роботи – інноваційні процеси підприємства.
Завдання курсової роботи:
- визначити економічну сутність інновацій та інноваційного процесу;
- з’ясувати об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності;
- надати характеристику особливостям державного регулювання інноваційної діяльності в Україні;
- обґрунтувати доцільність фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємства;
- визначити особливості наукомісткої продукції як об’єкту інноваційних інвестицій;
- надати певні висновки.

Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг.
В процесі інноваційної діяльності відбувається і створення, і освоєння нового продукту (техніки, технології), з метою одержання результату, придатного для практичного використання і отримання прибутків. Отже, інноваційна діяльність долає актуалізовані протиріччя між суб'єктом і зовнішнім оточенням, що формує нові потреби та протиріччя наявним процесам, а тому охоплює наукову і науково-технічну діяльність.

Одержання прибутку вимагає виходу на ринок з новою продукцією, в основі створення якої лежить винахідницька діяльність.
Винахід є початковим моментом нововведення і спричиняється дією різноманітних факторів: економічних, політичних, соціальних, технічних, наукових, психологічних тощо. А. Сміт у трактаті "Дослідження природи та чинників багатства націй" механізм винахідництва розглядав у контексті прогресу розвитку продуктивної сили праці як наслідок її поділу, що дає поштовх до винаходу машин і, пов'язував з концентрацією уваги робітника на виконанні певної вузькоспеціалізованої операції, що відкриває скоріший та легший спосіб її виконання. Як доказ він наводить історичні факти щодо винахідництва машин малодосвідченими працівниками.
Винахідництво володіє властивостями накопичувати попередній досвід вирішення аналогічних завдань, тобто властивістю кумулятивності. Глибина накопичених знань суттєво впливає на можливість їх реалізації. У господарській практиці поступове нагромадження досвіду і знань допомагає зрозуміти глибину проблеми, оцінити її складність, зосередити ресурси на виявлених вузьких місцях, що визначає значимість для реалізації інноваційної діяльності фактору попиту.

Формування суспільної потреби в інноваційній діяльності опосередковується законом вартості, дія якого спонукає економічних агентів зіставляти розміри застосованих ресурсів і сукупних витрат на дослідження і розробки з тими результатами, що будуть отримані при їх освоєнні у матеріальному виробництві.
Нові наукові відкриття здійснюються у процесі дослідження і пізнання оточуючого світу, тобто встановлення невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей, явищ духовної, соціальної та матеріальної дійсності, які привносять докорінні зміни у сам рівень пізнання дійсності. У ході прикладних досліджень відкриття втілюються у способи вирішення практичних завдань, зокрема у відкриттях, які відрізняються від існуючих науковою новизною і корисністю.

Саме винаходи (інвенція) створюють новації і можуть бути охарактеризовані як певні думки, імпульси щодо можливого рішення наявної проблеми. Інвенція є новим значенням, яке викликає зміни у структурі знань та управління, вона є породженням розуму і перетворюється у живу її форму - нововведення (інновацію) і втілюється в новинці. Сама ж новинка є науковою, науково-технічною розробкою, винаходом і може використовуватися через перетворення: у вигляді товару, послуги, методу.
Ha швидкість розповсюдження новинок впливають ефективність нововведень і ступінь їх прогресивності порівняно з старими продуктами, процесами і методами, які дозволяють покращити параметри господарювання підприємств та терміни окупності, залучених до освоєння нововведень, інвестицій. У зв'язку з чим, дифузія продуктів, у виготовленні яких економічними суб'єктами використовуються власні і залучені нововведення, сприяє нарощенню потенціалу конкурентних переваг продукції, на основі відбору найефективніших з них.

Іншим критерієм здійснення інноваційної діяльності є досягнення соціального ефекту відповідно до конкретних цілей, то постають перед економічною системою і розв'язання яких є необхідним для забезпечення її подальшого існування. Співвідношення витрат і результатів у цьому контексті відбувається за таких ситуацій:
1) попит і пропозиція рівновеликі і джерелом прибутку стає зниження собівартості продукції, а отже інновації використовуються неналежним чином з позицій отримання прибутку;
2) перевищення сукупного попиту над пропозицією, призводить до залучення у виробництво резервів та інновацій, зростанню додаткових витрат, покриття яких досягається збільшенням обсягів виробництва;
3) попит нижче пропозиції, що призводить до зменшення цін і коштів на інноваційну діяльність, з обігу вилучаються застарілі і неефективні фактори виробництва, а досягнутий рівень прибутку утримується лише за рахунок зниження витрат.

 

 
загрузка...