Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Українські реферати - Економіка підприємства
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності

Курсова з економіки підприємства


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Поняття грошового потоку від інвестиційної діяльності та його значення для управління фінансами
1.1. Джерела надходжень для інвестиційної діяльності
1.2. Напрями витрат інвестиційної діяльності
Розділ 2. Облік руху грошових потоків від інвестиційної діяльності підприємства
2.1. Облік вхідних грошових потоків
2.2. Облік вихідних грошових потоків
Розділ 3. Аналіз грошових потоків підприємства
3.1. Техніко-економічна характеристика ПП «Проммаркет»
3.2. Аналіз динаміки грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства
3.3. Аналіз показників
3.4. Оптимізація інвестиційної діяльності
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 58 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства
Контрольна робота - Аналіз грошових потоків підприємства
Контрольна робота - Звіт про рух грошових коштів
Курсова робота - Аналіз руху грошових коштів
Курсова робота - Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Курсова робота - Фінансовий облік грошових коштів

ВСТУП

Під грошовими потоками розуміють всі надходження і виплати грошових коштів. Вони є одним з найважливіших самостійних об'єктів фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Припинення поточних платежів і нездатність вчасно задовольнити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання є зовнішньою ознакою банкрутства підприємства. Тому з метою попередження ситуації, коли прибуткове підприємство є неспроможним розрахуватись за своїми зобов'язаннями, підлягає дослідженню фінансовий оборот підприємства та з'ясовується, наскільки організоване управління грошовими потоками (чи в будь-який момент у розпорядженні підприємства с достатня кількість готівки).
Аналіз грошових потоків на базі фінансових показників може бути використаний як при оперативному, так і при стратегічному плануванні. Якщо у рамках короткострокового періоду порівняно легко спрогнозувати та спланувати надходження і виплати грошових коштів, то при плануванні у середньостроковому та довгостроковому періодах виходять з певних співвідношень між майном і зобов'язаннями.
Основним джерелом інформації для проведенні аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів, який формується у розрізі трьох видів діяльності підприємства - операційної, інвестиційної і фінансової. Проте аналіз є ефективним лише якщо надходження грошових коштів співставляються зі звітним значенням чистого прибутку для перевірки якості останнього. Чим ближчі значення надходження грошових коштів і отриманого прибутку, тим вищою є його якість.
Завдання аналізу грошових потоків:
1) оцінка здатності підприємства заробляти грошові кошти в розмірах і в терміни, необхідні для здійснення запланованих витрат і виконання своїх зобов’язань після настання строків їх погашення;
2) визначення потреби в додатковому залученні грошових коштів за рахунок позик
3) здійснення фінансового планування і прогнозування
4) визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеню раціональності його використання;
5) виявлення і запобігання можливості виникнення ситуації банкрутства підприємства тощо.
У довгостроковому періоді: порівняння надходжень і виплат грошових коштів; оперативне управління; база для управління ліквідністю, прогнозу і планування надходження та виплат грошових коштів.
У короткостроковому періоді: порівняння розрахункових наростаючим підсумком виплат і надходжень грошових коштів, розрахунок показників руху грошових коштів; стратегічне планування; база для стратегічного фінансового планування та управління.

Отже, досить актуальною є тема курсової роботи:
«Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності».
Мета курсового дослідження – теоретично та практично обґрунтувати організаційні питання обліку та аналізу готівкових грошових потоків від інвестиційної діяльності підприємства.

Предмет курсового дослідження – актуалізація теоретичних та практичних надбань з питання обліку та відображення результатів обліку готівкових грошових коштів в фінансовій звітності.
Об’єктом дослідження і написання курсової роботи є приватне підприємство «Проммаркет».
Завдання курсової роботи:
1. Ознайомитися з науковою літературою
2. Визначити теоретичні аспекти обліку готівкових грошових коштів;
3. Надати загальну характеристику рахункам, на яких обліковуються готівкові грошові кошти;
4. З’ясувати принципи та основні засади відображення результатів обліку готівкових грошових коштів.
5. Визначити аспекти економічного аналізу грошових коштів підприємства.

Основною метою аналізу руху грошових коштів є виявлення рівня достатності формування грошових потоків за видами діяльності, їх ефективності, а також збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягом і в часі. Надходження грошових коштів називається позитивним грошовим потоком, вибуття - негативним. Різниця між позитивним і негативним грошовими потоками по кожному виду діяльності в цілому називається чистим грошовим потоком. Можна виділити декілька значень поняття "грошовий потік". На статичному рівні - це кількісне вираження грошових коштів, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання (підприємства або особи) у даний конкретний момент часу - "вільний резерв". Для інвестора - це очікуваний у майбутньому дохід від інвестицій (з урахуванням дисконту). З точки зору керівництва підприємства, на динамічному рівні, грошовий потік - це план майбутнього руху грошових потоків підприємства в часі або зведення даних про їх рух у попередніх періодах. У кожному випадку грошовий потік означає фактичний рух фінансових коштів.
Проведення аналізу руху грошових потоків може складатися з наступних етапів.
Аналіз руху грошових коштів:
- аналіз позитивного потоку:
1) структура джерел надходження грошових коштів;
2) динаміка джерел надходження грошових коштів:
3) зіставлення темпів приросту позитивного капіталу з темпами приросту обсягів виробництва та реалізації продукції.
- аналіз негативного потоку:
1) структура напрямів використання грошових коштів:
2) динаміка використання грошових коштів.
- аналіз чистого потоку:
1) збалансованість позитивного та негативного потоків;
2) якість чистого грошового потоку (висока якість характеризується зростанням питомої ваги прибутку, отриманого за рахунок зростання випуску продукції і зниження її собівартості);
3) достатність надходження грошових коштів.
- аналіз грошового потоку за видами діяльності:
1) порівняння фінансової структури балансу за різні періоди;
2) структура грошового потоку від операційної діяльності – за прямим методом, за непрямим методом;
3) структура грошового потоку від інвестиційної діяльності;
4) структура грошового потоку від фінансової діяльності;
5) вплив прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів.
- аналіз відхилення залишку грошових коштів від чистого фінансового результату:
1) оцінка наявності грошових коштів;
2) відхилення залишку грошових коштів від фінансового результату.
Відсутність грошових коштів на рахунку підприємства свідчить про послаблення фінансової стійкості підприємства оскільки є доказом значного дефіциту грошових коштів і може призвести до банкрутства підприємства. .Як правило, подібна ситуація викликана значною (як за обсягом, так і за часом існування) негативною різницею чистого грошового потоку, коли обсяг надходження коштів дорівнює або менше обсягу повернених позикових коштів. У цьому випадку нові суми позикового капіталу не повністю використовуються для розвитку підприємства, а плата за них знижує ефективність його діяльності.
Розбалансування структури грошового потоку також свідчить про погіршення фінансової стійкості підприємства. Зростання негативного потоку від операційної діяльності протягом тривалого періоду, як правило, призводить до різкого погіршення платоспроможності підприємства, навіть якщо грошові потоки від інвестиційної та/або фінансової діяльності є позитивними.

 

 
загрузка...