Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз фінансового стану підприємства. Факторний аналіз
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аналіз фінансового стану підприємства. Факторний аналіз


ЗМІСТ

Вступ
1. Факторний аналіз рівнів рентабельності
2. Аналіз фінансових коефіцієнтів
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Методи та показники оцінки фінансового стану підприємства


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, реальні та потенційні фінансові можливості. Він є синтетичним показником, який впливає на ефективність господарської діяльності підприємства. У свою чергу фінансовий стан підприємства прямо залежить від результатів його діяльності. Якщо господарська діяльність є прибутковою, то утворюються додаткові джерела засобів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового стану підприємства. Брак або неправильне формування і використання активів може виявитися головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості перед постачальниками за одержану сировину та матеріали, неповного та неритмічного забезпечення необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов'язань перед найманими працівниками, власниками та державою.

Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Стійкий фінансовий стан передбачає здатність підприємства функціонувати та розвиватися, належний рівень ліквідності та фінансової стійкості; забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання наявних ресурсів.

Аналіз фінансового стану включає в себе оцінку діяльності підприємства в минулому, на сьогодні та в майбутньому. Мета - визначити стан фінансового здоров'я підприємства, своєчасно виявити і усунути недоліки в діяльності; знайти резерви покращення фінансового етапу підприємства.

1. Факторний аналіз рівня рентабельності

Всі явища та процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв’язку та обумовленості. Деякі з них зв’язані між собою прямо, інші – ні. Наприклад, на кількість валового продукції прямо впливають такі фактори, як чисельність працюючих та рівень виробності їх праці. Всі інші фактори впливають на цей показник не прямо.
Кожне явище можна розглядати як причину так і як результат. Наприклад, виробність праці можна розглядати, з однієї сторони, як причину зміни об’єму виробності, рівня її собівартості, а з іншої – як результат зміни степеня механізації і автоматизації виробності, вдосконалення праці і т.д.

Кожний результативний показник залежить від багаточисельності та різнобічних факторів. Чим детальніше вивчаються впливи факторів на кількість результативного показника, тим точніше результати аналізу й оцінка якості праці підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення та виміряння впливу факторів на кількість досліджуємих економічних показників. Без глибокого та всебічного вивчення факторів не можна зробити обоснованих висновків про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обснувати плани і управлінські рішення.

Під факторним аналізом розуміється методика комплексного та системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Розрізняють слідуючи типи факторного аналізу:
- детермінований та стохастичний;
- прямий та оборотний;
- одноступінчатий та багатоступінчастий;
- статичний та динамічний;
- ретроспективний та перспективний (прогнозний).

Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких з результативним показником носить функціональний характер, т. б., коли результативний показник представляється в вигляді виробності, приватного або алгебраїчної суми факторів.

Стохастичний аналіз представляє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких є результативним показником в відмінності від функціональної є неповним, можливою (кореляційною). Якщо при функціональній (повній) залежності зі зміною аргументу завжди трапляється відповідні зміни функції, то при кореляційному зв’язку зміна аргументу може дати декілька значень приросту функції в залежності від з’єднання інших факторів, які приділяють даний показник. Наприклад, виробність праці при одному і тому ж рівні фондоозброєності може бути неоднаковою на різних підприємствах. Це залежить від оптимальності поєднання інших факторів, котрі впливають на цей показник.

При прямому факторному аналізі дослідження ведеться дедуктивним способом – від загального до приватного. Зворотній факторний аналіз здійснює дослідження причинно-результативного зв’язку способом логічної індукції – від приватних, окремих факторів до узагальнюючих.

Факторний аналіз може бути одноступінчатим і багатоступінчастим. Перший тип використовується для дослідження факторів тільки одного рівня підпорядкування без їх деталізації на складові частини. Наприклад, у = а н b. При багатоступінчастому факторному аналізі проводиться деталізація факторів а і b на складові частини з ціллю вивчення їх поведінки. Деталізація факторів може бути продовжена і далі. В даному випадку вивчається вплив факторів різних рівнів співпідрядності.
Необхідно розрізняти також статичний і динамічний факторний аналіз. Перший вид застосовується при вивченні впливу факторів на результативні показники на відповідну дату. Інший вид представляє собою методику дослідження причинно-результативного зв’язку в динаміці.

І нарешті, факторний аналіз може бути ретроспективним, який вивчає причини приросту результативних показників за минулі періоди, та перспективним, який досліджує поведінку факторів і результативних показників в перспективі.
Основними задачами факторного аналізу являються слідуючи.
1. Відбір факторів, визначаючих досліджуємі результативні показники.
2. Класифікація та систематизація факторів з ціллю забезпечення комплексного та системного підходу до дослідження їх впливу на результати господарської діяльності.
3. Визначення форми залежності між факторами і результатами показників.
4. Моделювання взаємозв’язків між результативним і факторним показником.
5. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них в зміні величини результативного показника.
6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для управління економічними процесами).

Відбір факторів для налізу того чи іншого показника виконується на основі теоретичних і практичних знань, придбаних в цій сфері. При цьому звичайно виходять з принципу: чим більший комплекс факторів досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати в виду, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без обліку їх взаємодії, без виділення головних, визначаємих, то вводи можуть бути помилковими. В АХД взаємозв’язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою їх систематизації, що являється одним з основних методологічних питань цієї науки.

Важливим методологічним питанням в факторному аналізі являється визначення форми залежності між факторами і результативними показниками: функціональна вона чи стохастична, пряма чи зворотня, прямолінійна чи криволінійна. Тут використовується теоретичний і практичний опит, а також способи порівняння паралельних і динамічних рядів, аналітичних групіровок початкової інформації, графічний і ін.

Моделювання економічних показників (детермініроване і стохастичне) також представляє собою тяжку методологічну проблему в факторному аналізі, рішення якої потребує спеціальних знань і практичних навичок в цій сфері. В зв’язку з цим цьому питанню в даному курсі приділяється багато уваги.

Самий головний методологічний аспект в АХД – розрахунок впливу факторів на величину результативних показників, для чого в аналізі використовується цілий арсенал способів, сутність, призначення, сфера застосування яких і процедура розрахунків розглядаються в наступних главах.

І нарешті, останній етап факторного аналізу – практичне застосування факторної моделі для підрахунку резервів приросту результативного показника, для планування і прогнозування його величини при зміні виробності ситуації.
Класифікація факторів представляє собою розподіл їх на групи в залежності від загальних при знаків. Вона дозволяє краще розібратися в причинах зміни досліджуємих явищ, точніше оцінити місце і роль кожного фактора в формуванні величини результативних показників.

Досліджуємі в аналізі фактори можуть бути класифіковані по різним признакам (рис. 1).
По своїй природі фактори підрозділяють на природно-кліматичні, соціально-економічні і виробничо-економічні. Природно-кліматичні фактори оказують великий вплив на результати діяльності в сільському господарстві, в добувній промисловості, лісному господарстві і в інших сферах. Облік їх впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб’єктів господарювання.

(Рис. 1.) Класифікація факторів.

К соціально-економічним факторам відносяться житлові умови працівників, організація культурно-масової, спортивної та освітніх кадрів та ін. Вони допомагають більш повніше використовувати виробничі ресурси підприємства і підвищенню його роботи.
Виробничо-економічні фактори визначають повноту та ефективність використання виробничих ресурсів підприємства і кінцеві результати його діяльності.

За степенем впливу на результати господарської діяльності фактори діляться на основні та другорядні. До основних відносяться фактори, які оказують головний рішучий вплив на результативний показник. Другорядними вважаються ті, які не оказують рішучого впливу на результати господарської діяльності у виникнених умовах. Тут необхідно замітити, що один і той же фактор в залежності від обставин може бути основним, і другорядним. Вміння виділити із багатьох факторів головні, забезпечує правильність висновків по результатам аналізу.

Велике значення при дослідженні економічних явищ і процесів і оцінки результатів діяльності підприємств має класифікація факторів на внутрішні та зовнішні, т. б. на фактори, які залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Головна увага при аналізі повинна приділятися дослідженню внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати.

Разом з тим в багатьох випадках при розвитку розвинутих виробничих зв’язках і в відношенні на результати роботи кожного підприємства в значний вплив на діяльність інших підприємств, наприклад, рівномірність і своєчасність поставок сировини, матеріалів, їх якість, вартість, кон’єктура ринку, інфляційні процеси та ін. Нерідко на результати роботи підприємств відображаються переміни в області спеціалізації і виробничій кооперації. Ці фактори являються зовнішніми. Вони не характеризуються зусиллями даного колективу, але їх дослідження дозволяє точніше визначити степінь впливу внутрішніх причин і тим самим більш повніше виявити внутрішні резерви виробництва.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори необхідно підрозділяти на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні, наприклад стихійні лиха, не залежать від волі чи бажання людей. В відмінності від об’єктивних суб’єктивні причини залежать від діяльності юридичних і фізичних осіб.

За степенем розповсюдженості фактори діляться на загальні і специфічні. До загальних відносяться фактори, які діють у всіх сферах економіки. Специфічними являються ті, які діють в умовах окремої сфери економіки чи підприємств. Таке ділення факторів дозволяє повніше зарахувати особливості окремих підприємств, сфер виробництва і зробити більш точну оцінку їх діяльності.

За терміном дії на результати господарської діяльності розрізняють фактори постійні та переміні. Постійні фактори оказують вплив на вивчаємі явища безперервно на протязі якогось часу. Вплив же перемінних факторів проявляється періодично, наприклад, освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва ті ін.

2. Аналіз фінансових коефіцієнтів ПП «Євробудсервіс»

Бухгалтерський баланс на ПП «Євробудсервіс» є індикатором оцінки фінансового стану підприємства. Результативний показник балансу називається валютою балансу і характеризує суму засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства.
Для загальної оцінки фінансового стану ПП «Євробудсервіс» складаємо ущільнений аналітичний баланс, в якому групуються однорідні статті. При цьому зменшується число статей балансу, що підвищує його наочність та дозволяє зрівняти його з балансом інших підприємств.

Ущільнений баланс можливо виконати різними способами. Дозволено об’єднання статей різних розділів.
Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про ріст виробничих можливостей підприємства та заслуговує позитивної оцінки . Однак при цьому потрібно враховувати фактор інфляції.

Для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану ПП «Євробудсервіс» можна скласти зміни підсумку балансу із змінами фінансових результатів господарчої діяльності (виручкою від реалізації продукції, прибутком від реалізації, прибутком від фінансово-господарської діяльності) використовуючи форму № 2 „Звіт про фінансові результати”.
Коефіцієнт валюти балансу розраховується по формулі:

(Формула) (1)

Бср1 – середня величина підсумку балансу за звітний період;
Бср0 – середня величина підсумку балансу за попередній період.
Середня величина підсумку балансу за звітний період розраховується як сума валют балансу на початок і кінець даного періоду, розділена на 2. Аналогічно розраховується середня величина підсумку балансу за попередній період.
Коефіцієнт росту виручки від реалізації продукції розраховується за формулою:

(Формула) (2)

N1 та N0 – виручка від реалізації продукції за звітний та попередній періоди.
Визначення темпів росту виручки від реалізації свідчить про збільшення використання засобів порівняно з попереднім періодом. Це характеризує покращення використання засобів підприємства.

Аналізучи майновий стан ПП «Євробудсервіс», необхідно також оцінити стан основних засобів, які використовуються. Для цих цілей розраховуються слідуючи показники:
- коефіцієнт зносу;
- коефіцієнт оновлення;
- коефіцієнт вибуття.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує долю вартості основних засобів, списану на витрати в минулих періодах, в первісній вартості та розраховується по формулі:

Накопичений знос
(Формула) (3)
Первісна вартість

Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є коефіцієнт придатності основних засобів. Вважається, що значення коефіцієнту зносу більш як 50% є небажаним.
Коефіцієнт оновлення основних засобів. Визначає частину від існуючих на кінець звітного періоду основних засобів, які складають нові основні засоби та розраховуються по формулі:

(Формула) (4)

Як бачимо, ПП «Євробудсервіс» потроху оновлює свої основні засоби, тобто замінює непридатні до використання за часом давності засоби на нові.
Коефіцієнт вибуття. Визначає, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді, вибула по різним причинам. Формула розрахунку даного показника наступні:

Вартість вибувши основних засобів за період
(Формула) (5)
Первісна вартість основних засобів на початок періоду

Для того, щоб визначити ознаки якої неплатоспроможності характеризують фінансовий стан ПП «Євробудсервіс» розраховують наступні показники:
a) Показник поточної платоспроможності розраховується за формулою:

Тп = (Формула) (6)

Від’ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства.
b) Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних засобів підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Кзаб (Формула) (7)

Нормативним значенням коефіцієнта забезпечення є 0,1.
c) Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних засобів підприємства для погашення своїх боргів.

Кп = (Формула) (8)

Нормативним значенням коефіцієнта покриття - 1,5.
Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану ПП «Євробудсервіс», його незалежності від запозичених джерел засобів є коефіцієнт автономії, якій дорівнює частині джерел засобів в загальному підсумку балансу.
Нормальне мінімальне значення цього коефіцієнта оцінюється на рівні 0,5.
КА ≥ 0,5

Власний капітал
КА = (Формула) (9)
Всього джерел засобів

Як видно показник коефіцієнта автономії нижче нормального рівня. Це свідчить про зменшення фінансової незалежності ПП «Євробудсервіс» та підвищення ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах. Також це свідчить про те, що зобов’язання ПП «Євробудсервіс» не покриваються його власними засобами.
Коефіцієнтом, зворотному коефіцієнту фінансової автономії, є коефіцієнт фінансової залежності. Добуток цих коефіцієнтів дорівнює 1. коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою:

Разом джерел засобів
Кзал= (Формула) (10)
Власний капітал

Критичне значення цього коефіцієнту – 2. Ріст цього показника в динаміці означає збільшення частки запозичених засобів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату фінансової незалежності.
Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення запозичених коштів і власного капіталу. Розрахунок цього показника проводиться за формулою:

Запозичені кошти
Кф.р = (Формула) (11)
Власний капітал

Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості. Оптимальне значення цього показника - kф.р < або = 0,5.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій фірмі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власного оборотного капіталу підприємства до власних джерел фінансування:


Власні оборотні засоби
(Формула) (12) Власний капітал

Використовуючи дані можна розрахувати такі показники руху власних коштів:
1) Коефіцієнт надходження:

Надійшло
(Формула) (13) Залишок на кінець року

2) Коефіцієнт вибуття:

Вибуло
(Формула) (14) Залишок на початок року

Вплив на зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміну показника чистої рентабельності продаж визначимо за наступною формулою:
Rroe(1)R = Rnpm * P від * Квзал= (15)
Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі:
Ккщу(2)К = Ктзь * Звід * К*зал (16)
Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:
Ккщу(3) = ККтзь * Зтвід * Кзал (17)
Додаючи значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:
Rroe = Rroe(1) + Rroe(2) + Rroe(3)= (18)
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, наскільки оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов’язань.

А1 + А2 + А3
(Формула)(19)

Коефіцієнт проміжкової ліквідності вважається більш жорстким тестом на ліквідність, так як при розрахунку не беруться за увагу повільно реалізовані активи. При цьому існують дві причини:
a) чиста реалізаційна вартість таких активів при реалізації набагато менша вартості, за якою ці активи відображені в балансі;
b) якщо підприємство продає свої матеріальні запаси, то виникає питання, як воно буде продовжувати свою діяльність.

А1 + А2
(Формула) (20)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в західних країнах розраховується дуже рідко. В країнах з перехідною економікою оптимальне значення признається на рівні 0,2-0,35. Значення вище 0,35 не завжди потребується, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективне його використання.
А1
(Формула) (21)

Формулу розрахунку вартості матеріальних обігових коштів підприємства можна представити у такому вигляді:
P = h/100 a1 + h/110 a1 + h/120 a1 + h/130 a1 + h/140 a1 (22)
Власні обігові кошти :
Кво = р.380 ф1 – р.080 ф1 (23)
Власні обігові кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів
Rd/lp = Rdj + h/480 a1 (24)
Загальна величина основних джерел формування запасів :
Ко = Кв.дз + Короткострокові кредити – Необоротні активи =
р.380 ф1 + р.480 ф1 + р.500 ф1 – р.080 ф1 (25)

ВИСНОВКИ

Аналіз фінансового стану може здійснюватися як управлінським персоналом підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній інформації. Відповідно виділяють два види аналізу фінансового стану: внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база для його проведення набагато ширша і включає будь-яку інформацію, циркулюючу всередині підприємства та корисну для прийняття управлінських рішень. Відповідно розширюються і можливості аналізу. Внутрішній аналіз фінансового стану необхідний для задоволення власних потреб підприємства. Його метою є забезпечення надходження грошових коштів, розміщення власних і залучених джерел таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і уникнути банкрутства. Результати аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками - сторонніми особами для підприємства, які не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази. Його метою є прогнозування ступеня ризику вкладення інвестицій і рівня його доходності. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований.

Оцінку фінансового стану підприємства здійснюють різні економічні суб'єкти, зацікавлені в отриманні найбільш повної інформації про його діяльність. Результати аналізу дозволяють зацікавленим особам і підприємствам приймати управлінські рішення на підставі оцінки поточного фінансового стану, діяльності підприємства за минулі періоди і прогнозних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник, Київ, 2002
2. Бородина О.И. Фінанси підприємства, Київ, 1999
3. Василик О.Д. Фінанси України, Київ, 1997
4. Савицкая Г.В. Анализ финансовой деятельности предприятия, Москва, 1995

 
загрузка...