Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Аналіз собівартості продукції
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Аналіз собівартості продукції

Контрольна робота - «Аналіз ділової активності підприємства»

ЗМІСТ

Вступ
1. Основні напрями оцінки ділової активності підприємства
2. Аналіз виробництва та реалізації продукції
3. Аналіз собівартості продукції
4. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 28 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36
   

Також дивіться:
Курсова робота - Собівартість продукції підприємства та шляхи її зниження
Контрольна робота - Економіко-математичне моделювання. Аналіз собівартості продукції
Контрольна робота - Собівартість продукції. Зниження собівартості продукції. Кошторис витрат
Курсова робота - Методи планування собівартості продукції
Курсова робота - Планування діяльності підприємства (теоретичні засади визначення собівартості продукції)


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Наступною характеристикою ділової активності підприємства виступає собівартість, яка визначає переваги підприємства в ціновій конкуренції, впливає на фінансові результати його діяльності, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб’єктів господарювання.
Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміють сумарні витрати всіх видів ресурсів у грошовій формі: основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, праці, які безпосередньо використовуються в процесі виробництва продукції і виконання робіт, а також для збереження й поліпшення умов виробництва та його вдосконалення.

Як економічна категорія, собівартість:
• слугує основою для обліку і контролю за рівнем витрат на виробництво та реалізацію продукції;
• є базою для формування ціни на продукцію підприємства та визначення на цій основі прибутку і рентабельності;
• виступає невід’ємним елементом економічного обґрунтування управлінських рішень;
• відображує ефективність використання ресурсів, результати впровадження нової техніки та технології, вдосконалення системи організації й управління виробництвом.

Виживання суб’єкта господарювання в умовах конкурентної боротьби багато в чому залежить від його спроможності підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції, важлива роль у забезпеченні якого належить аналізу. У зв’язку з цим головною метою аналізу собівартості продукції є виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зниження витрат на виробництво та реалізацію і забезпечення зростання величини прибутку.

Завданнями аналізу собівартості продукції є:
• оцінка обґрунтованості та напруженості плану за собівартістю продукції, витратами виробництва й обігу;
• визначення динаміки та ступеня виконання плану за собівартістю;
• виявлення факторів, що впливають на динаміку показників собівартості та виконання плану по них, величини і причин відхилення фактичних витрат від планових;
• оцінка резервів зниження собівартості продукції.

Аналіз собівартості продукції здійснюється за такою схемою:
1) визначають абсолютні та відносні відхилення показників собівартості від аналогічних показників плану і минулих років;
2) здійснюють оцінку зміни структури собівартості, визначають відхилення частки окремих статей витрат від аналогічних даних плану і минулих років, розраховують вплив цих відхилень на підсумковий показник. Разом з тим виділяють статті втрат, що мають найбільшу частку в собівартості, і статті витрат, по яких відбулися суттєві зміни. Характерною особливістю цього розділу аналізу є те, що статті витрат у цьому разі виступають і як фактори, які впливають на зміну собівартості, і як окремі компоненти, які формують її структуру;
3) визначають рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, який характеризує їх окупність, здійснюють аналіз динаміки цього показника та оцінку факторів, що впливають на його рівень.

Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції — витрати на одну грошову одиницю товарної продукції, який є універсальним: він може застосовуватися в будь-якій галузі і наочно відображує прямий зв’язок між собівартістю та прибутком. Якщо собівартість товарної продукції подати як суму добутків собівартості одиниці продукції по кожному найменуванню продукції на кількість виробів, а обсяг товарної продукції — як добуток кількості продукції на її ціну, то формула для розрахунку рівня витрат на одну грошову одиницю продукції буде такою:

(Формула) (10)

де qi — кількість виробів у натуральних одиницях виміру і-го виду товару;
ci — собівартість одного виробу;
pi — ціна продукції;
n — кількість видів товару в номенклатурі.

Безпосередній вплив на зміни рівня витрат на одну грошову одиницю продукції здійснюють п’ять факторів, які перебувають з ним у прямій функціональній залежності:
1) структура виготовленої продукції;
2) обсяг виробництва в натуральних показниках;
3) рівень витрат на виробництво окремих виробів;
4) ціни та тарифи на спожиті матеріальні ресурси;
5) ціни на продукцію.

Вплив цих факторів на зміну витрат на одну грошову одиницю товарної продукції розраховують способом ланцюгових підстановок.
Результати дослідження темпів і тенденцій змін основних показників діяльності дають змогу визначити динамічність розвитку підприємства, його внутрішні резерви до подальшого отримання прибутку, поточну активність комерційної структури в сприйнятті новаторських ідей, перспективність вкладеного додаткового капіталу в її діяльність тощо.

Проте, в обліково-аналітичній практиці економічно розвинених країн для характеристики ділової активності компаній крім темпових показників використовують коефіцієнти стійкого економічного зростання, який розраховують за формулою:

(Формула) (11)

де ЧП — чистий прибуток (прибуток, призначений до розподілення акціонерів);
Д — дивіденди, що сплачуються акціонерам;
ВК — власний капітал.

Враховуючи те, що власний капітал акціонерної компанії може збільшуватися або за рахунок додаткового випуску акцій, або за рахунок реінвестування отриманого прибутку, коефіцієнт ke.з відображує, якими темпами в середньому збільшується власний капітал за рахунок саме останнього фактора.

Через побудову детермінованої факторної моделі нескладно ідентифікувати фактори, які визначають значення коефіцієнта стійкого економічного зростання.

(Формула) (12)

де  — величина чистого прибутку, яка реінвестується в розвиток підприємства;
Vв — обсяг виробництва (реалізації) продукції;
— сума активів підприємства; ПК — позиковий капітал.

Економічна інтерпретація моделі полягає в тому, що:
• перший її фактор характеризує дивідендну політику компанії, яка передбачає вибір економічно доцільного співвідношення між сплаченими дивідендами та величиною реінвестованого у виробництво прибутку;
• другий фактор характеризує рентабельність випуску / продажу;
• третій фактор характеризує ресурсовіддачу;
• четвертий фактор (коефіцієнт фінансової залежності), характеризує співвідношення між позиковими та власними джерелами коштів.

Наведена факторна модель описує як виробничу (другий і третій фактори), так і фінансову (перший і четвертий фактори) діяльності комерційного підприємства, яке може обрати один із двох підходів в нарощуванні свого економічного потенціалу.
Перший підхід полягає в орієнтації на пропорції в структурі та динаміці виробництва, що склалися. При цьому темп зростання обсягів виробництва задається поточним значенням коефіцієнта kе.з.

Другий підхід передбачає більш швидкі темпи розвитку. При цьому компанія може використовувати певні економічні важелі: зниження частки сплачуваних дивідендів, удосконалення виробничого процесу, вишукування можливостей отримання економічно виправданих кредитів, додаткової емісії акцій.

Одним із найважливіших атрибутів фінансового аналізу та планування в умовах ринкової економіки є розрахунок допустимих і економічно доцільних темпів розвитку підприємства. За даними деяких західних фахівців, компанії, що прагнуть досягти високих темпів зростання в найкоротший період, нерідко стають банкрутами. Однак і занадто повільні темпи розвитку неприйнятні, потрібна «золота середина». Знайти її формалізованими методами з великою точністю практично неможливо, можна лише дати орієнтир. Таким орієнтиром і слугує коефіцієнт kе.з, вказуючи, якими в середньому темпами може розвиватися компанія в подальшому, не змінюючи співвідношення між різними джерелами інформації: фондовіддачею, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою.

Дивіться далі - Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

 

 
загрузка...