Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Засоби підприємства - Аналіз прибутку, аналіз фінансових коефіцієнтів
Українські реферати - Фінансовий аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Засоби підприємства - Аналіз прибутку, аналіз фінансових коефіцієнтів

ЗМІСТ

Вступ
1. Аналіз фінансових коефіцієнтів
2. Фактичний аналіз прибутку від реалізації
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють як суму валового прибутку та інших операційних доходів, від яких віднімаються адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати
Чистий прибуток (збиток) за звітний період роботи підприємства розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку
Процес здійснення господарської діяльності господарюючими суб'єктами передбачає ефективне поєднання великої кількості організаційних, трудових, матеріальних, фінансових тощо ресурсів. Даний ефект вимірюється шляхом співставленням отриманого результату з витратами живої і уречевленої праці на його досягнення. Якість і обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, рівень собівартості характеризують фінансові результати діяльності.
У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб'єкта:
технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності.
Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два "полюси" прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.
Позитивний фінансовий результат прибуток - є метою, заради якої працює або, принаймні, повинно працювати підприємство.

1. Аналіз фінансових коефіцієнтів

Бухгалтерський баланс є індикатором оцінки фінансового стану підприємства. Результативний показник балансу називається валютою балансу і характеризує суму засобів, які знаходяться в розпорядженні підприємства.
Для загальної оцінки фінансового стану складаємо ущільнений аналітичний баланс, в якому групуються однорідні статті. При цьому зменшується число статей балансу, що підвищує його наочність та дозволяє зрівняти його з балансом інших підприємств.
Ущільнений баланс можливо виконати різними способами. Дозволено об’єднання статей різних розділів.
Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про ріст виробничих можливостей підприємства та заслуговує позитивної оцінки. Однак при цьому потрібно враховувати фактор інфляції.
Для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану можна скласти зміни підсумку балансу із змінами фінансових результатів господарчої діяльності (виручкою від реалізації продукції, прибутком від реалізації, прибутком від фінансово-господарської діяльності) використовуючи форму № 2 „Звіт про фінансові результати”.

Коефіцієнт валюти балансу розраховується по формулі:

Бср1 – Бср0
(Формула)
Бср0

Бср1 – середня величина підсумку балансу за звітний період;
Бср0 – середня величина підсумку балансу за попередній період.
Середня величина підсумку балансу за звітний період розраховується як сума валют балансу на початок і кінець даного періоду, розділена на 2. Аналогічно розраховується середня величина підсумку балансу за попередній період.
Коефіцієнт росту виручки від реалізації продукції розраховується за формулою:

N1 – N0
(Формула)
N0

N1 та N0 – виручка від реалізації продукції за звітний та попередній періоди.
Визначення темпів росту виручки від реалізації свідчить про збільшення використання засобів порівняно з попереднім періодом. Це характеризує покращення використання засобів підприємства.
Аналізучи майновий стан підприємства, необхідно також оцінити стан основних засобів, які використовуються. Для цих цілей розраховуються слідуючи показники:
- коефіцієнт зносу;
- коефіцієнт оновлення;
- коефіцієнт вибуття.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує долю вартості основних засобів, списану на витрати в минулих періодах, в первісній вартості та розраховується по формулі:

Накопичений знос
(Формула)
Первісна вартість

Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є коефіцієнт придатності основних засобів. Вважається , що значення коефіцієнту зносу більш як 50% є небажаним.
Коефіцієнт оновлення основних засобів. Визначає частину від існуючих на кінець звітного періоду основних засобів, які складають нові основні засоби та розраховуються по формулі:

Kон = (Формула)

Як бачимо, підприємство потроху оновлює свої основні засоби, тобто замінює непридатні до використання за часом давності засоби на нові.
Коефіцієнт вибуття. Визначає, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді, вибула по різним причинам. Формула розрахунку даного показника слідуючи:

Вартість вибувши основних засобів за період
kвиб = (Формула)
Первісна вартість основних засобів на початок періоду


Для того, щоб визначити ознаки якої неплатоспроможності характеризують фінансовий стан підприємства розраховують наступні показники:
a) Показник поточної платоспроможності розраховується за формулою:

Тп = А040 + А045 + А220 + А230 + А240 + П620

Від’ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства.
b) Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних засобів підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Кзаб = (Формула)
Нормативним значенням коефіцієнта забезпечення є 0,1.
c) Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних засобів підприємства для погашення своїх боргів.
Кп = (Формула)

Нормативним значенням коефіцієнта покриття - 1,5.
Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану підприємства, його незалежності від запозичених джерел засобів є коефіцієнт автономії, якій дорівнює частині джерел засобів в загальному підсумку баланса.
Нормальне мінімальне значення цього коефіцієнта оцінюється на рівні 0,5.
КА ≥ 0,5
Власний капітал
КА = (Формула)
Всього джерел засобів

Як видно показник коефіцієнта автономії нижче нормального рівня. Це свідчить про зменшення фінансової незалежності підприємства та підвищення ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах. Також це свідчить про те, що зобов’язання підприємства не покриваються його власними засобами.
Коефіцієнтом, зворотному коефіцієнту фінансової автономії, є коефіцієнт фінансової залежності. Добуток цих коефіцієнтів дорівнює 1. коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою:

Разом джерел засобів
Кзал= (Формула)
Власний капітал

Критичне значення цього коефіцієнту – 2. Ріст цього показника в динаміці означає збільшення частки запозичених засобів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату фінансової незалежності.
Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення запозичених коштів і власного капіталу. Розрахунок цього показника проводиться за формулою:

Запозичені кошти
Кф.р = (Формула)
Власний капітал

Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості. Оптимальне значення цього показника - kф.р < або = 0,5.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій фірмі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власного оборотного капіталу підприємства до власних джерел фінансування:
Власні оборотні засоби
Кман = (Формула)
Власний капітал
Використовуючи дані можна розрахувати такі показники руху власних коштів:
1) Коефіцієнт надходження :

Надійшло
Кн = (Формула)
Залишок на кінець року

2) Коефіцієнт вибуття :

Вибуло
Кв = (Формула)
Залишок на початок року

Вплив на зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміну показника чистої рентабельності продаж визначимо за наступною формулою:
Rroe(1)( = Rnpm * PPвід * Квзал=
Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі:
Ккщу(2) = Ктзь * Звід * К зал
Зміни коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:
Ккщу(3) = К тзь * Зтвід * Кзал
Додаючи значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:
Rroe = (Формула)
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, наскільки оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов’язань.
А1 + А2 + А3
Кзаг = (Формула)
П1 + П2
Коефіцієнт проміжкової ліквідності вважається більш жорстким тестом на ліквідність, так як при розрахунку не беруться за увагу повільно реалізовані активи. При цьому існують дві причини:
a) чиста реалізаційна вартість таких активів при реалізації набагато менша вартості, за якою ці активи відображені в балансі;
b) якщо підприємство продає свої матеріальні запаси, то виникає питання, як воно буде продовжувати свою діяльність.
А1 + А2
Кпром = (Формула)
П1 + П2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в західних країнах розраховується дуже рідко. В країнах з перехідною економікою оптимальне значення признається на рівні 0,2-0,35. Значення вище 0,35 не завжди потребується, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективне його використання.
А1
Каб = (Формула)
П1 + П2
Формулу розрахунку вартості матеріальних обігових коштів підприємства можна представити у такому вигляді:
P = h/100 a1 + h/110 a1 + h/120 a1 + h/130 a1 + h/140 a1
Власні обігові кошти :
Кво = р.380 ф1 – р.080 ф1
Власні обігові кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів
Rd/lp = Rdj + h/480 a1
Загальна величина основних джерел формування запасів :
Ко = Кв.дз + Короткострокові кредити – Необоротні активи =
р.380 ф1 + р.480 ф1 + р.500 ф1 – р.080 ф1

2. Фактичний аналіз прибутку від реалізації

Приступаючи до аналізу прибутку від реалізації треба визначити, чи відповідає встановленому порядку розрахунок показників прибутку: від звичайної діяльності, нерозподіленого прибутку (збитку) та всіх вихідних складових для їх формування (зокрема, чистого доходу від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), собівартості реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), витрат на збут і адміністративних витрат, інших операційних, фінансових, інвестиційних і надзвичайних доходів і витрат).
У процесі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.
Для достовірності (реальності) висновків про стійкість темпів зростання прибутку необхідно забезпечити подрібнюваність показників, що вивчаються. При аналізі динаміки показників прибутку така вимога забезпечується шляхом коригування валового прибутку на індекс цін.
Для оцінки структури доходів, витрат (вирахувань) і фінансових результатів також використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються наступні аналітичні
таблиці 2.7

(Таблиця 1.)
Аналіз структури доходів підприємства

Аналіз даних про доходи підприємства у 2004 році свідчить про їх негативну динаміку порівняно з попереднім роком. Відбулися значні структурні зрушення, на 89,3 тис.грн. зменшився чистий , на 6,6 тис. грн.. пункти зменшився показник - іншого доходу. Разом з цим спостерігається позитивні моменти , а саме збільшення на 32,6 тис. грн.. інших операційних доходів, це може свідчити про розширення сфер діяльності підприємства.

(Рис. 1.) Структура доходів ТОВ “Котлогаз”

(Таблиця 2.)
Аналіз структури витрат і вирахувань підприємства

Аналіз даних таблиці 2. свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у динаміці років збільшилася. Проте слід відмітити й наступні негативні зміни: чистий дохід зменшився на 0,4 % при зростанні валового прибутку на 162,9 тис. грн.. тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції є більшим за темп приросту доходу підприємства (крім того в звітному періоді порівняно з минулим відбулося збільшення інших операційних доходів (на 24,07 %), збільшення інших операційних витрат та інших витрат (0,53 і 0,28 %). У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні, так негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів, інших доходів, зменшення фінансових й інших витрат, зменшення доходу від участі в капіталі тощо).
Чистий прибуток зростає швидше, ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності (56,3; 162,9; 80,3 тис. грн..). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.
За даними таблиці найбільшу питому вагу як в 1-му році, так і в 3-му році займає валовий прибуток (23,38 % ).

(Рис. 2.) Витрати ТОВ “Котлогаз” за 2004 рік

У ході подальшого аналізу визначають причини змін, що відбулися.
За даними аналізу рівня, динаміки та структури фінансових результатів можуть бути прийняті наступні варіанти аналітичних висновків.

(Таблиця 3.)
Аналітичні висновки

На підставі сформованих висновків управлінським персоналом приймаються рішення щодо реальності прогнозних показників, оцінюються можливості нарощування (скорочення або припинення) виробництва певних видів продукції, розробляються заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.
За даними таблиці 3. на підприємстві відбулося збільшення витрат і вирахувань на 327,9тис. грн. (або 1,71%). Зокрема, така зміна зумовлена зменшенням ПДВ (на 1,24%), збільшенням собівартістю реалізованої продукції (на 0,33 %). На 0,56 збільшилися фінансові витрати. Відповідно, такі зміни вплинули на загальну структуру витрат: на 260,9 тис. грн.. зросла собівартість реалізації, на 12,1 тис. грн пункти збільшилися фінансові витрати. Найбільшу питому вагу серед витрат займає собівартість реалізації. Як позитивний момент треба відзначити, зменшення адміністративних витрат на 73 тис. грн..

(Рис.3.) Динаміка доходу на ТОВ “Котлогаз”

Зростання частки собівартості реалізованої продукції свідчить про збільшення обсягу реалізації, адже одночасно змінилася питома вага вирахувань з доходу від реалізації податку на прибуток.
Вивчення і підтвердження достовірності звітності може здійснюватися аудиторами. Однак, враховуючи вплив людського фактору, аналітику потрібно особисто впевнитися у реальності відображених даних. Реальність даних про прибутки с одним з основних критеріїв високої якості прибутку.
Важливим є вивчення впливу використання загальних принципів відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку на якість прибутку. Якщо суб'єкт господарювання щорічно змінює свою облікову політику, то дані обставини знижують якість досліджуваних якісних показників прибутку.
Для оцінки якості прибутку використовуються результати аналізу його динаміки та структури, Якщо протягом тривалого часу спостерігаються стабільні темпи зростання, а в складі прибутку переважна Його частина належить результату основної діяльності, то якість прибутку е досить високою.
Одним з показників низької якості прибутку є негативний діловий імідж підприємства. Діловий імідж формується на підставі виконання взаємних зобов'язань, особистих контактів, публікацій у пресі, неофіційних джерел тощо.
Також можуть бути використані й інші критерії оцінки якості прибутку, їх перелік і вагомість потрібно встановлювати з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів господарювання. Використання оцінки якості прибутку зовнішніми суб'єктами аналізу (банками, інвесторами, діловими партнерами тощо) буде сприяти правильному обґрунтуванню перспективної платоспроможності, зниженню ризику. Якщо якість прибутку отримає низьку оцінку, то це матиме негативні економічні наслідки для суб'єкта господарювання. Наприклад, процентна ставка при наданні кредиту визначається з урахуванням якості прибутку: чим нижчою є якість, тим вищою є ставка, адже кредитор намагається застрахувати себе від ризику неповернення або невчасного повернення позичених коштів. Тому й знижується доступність позикових коштів, скорочуються ринки сировинних ресурсів, збуту тощо.

ВИСНОВКИ

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах.
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.
Доходи підприємства — це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доходи за мінусом витрат визначають фінансовий результат діяльності підприємства
Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійснюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати особливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.
Якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визнається шляхом його рівномірного нарахування за цей період.
Слід, зазначити, що не визнається дохід у випадку обміну продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), які є подібним за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
Якщо ж відбувається операція обміну подібними активами (роботами, послугами), які мають різну вартість, або здійснюється обмін неподібними активами (роботами, послугами), які мають однакову вартість, то дохід визнається за вартістю отриманих активів (робіт, послуг).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства / Під ред. проф.
Н.П.Любушина. – Москва.: ЮНИТИ, 2002.
2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І.Стражева. – Мінськ.: Вища школа, 1998.
3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. – М.: ДИС, 1997.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія аналізів господарської діяльності: Учеб. – М.: Фінанси і статистика, 1997.
5. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарчого суб’єкту. – М.: Фінанси і статистика, 2001.
6. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту: Том 1. – К.: Ніка – Центр -1999.- 592 с.
7. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту: Том 2. – К.: Ніка – Центр -1999.- 495 с.
8. Бороненкова С.А., Маслова Л.І., Крилов С.І. Фінансовий аналіз підприємства. – Єкатеринбург: вид-во Урал. Держ. Університету, 1997.
9. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2001.
10. Горицька Н. Закон України „Про бухгалтерський звіт і фінансову звітність в Україні” як основа здійснення бухгалтерської діяльності з 2002 р. / Фінансова консультація. – 2002. - №1 – 4.

 
загрузка...