Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Контроль і ревізія. Облік запасів
Українські реферати - Контроль і ревізія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Контроль і ревізія. Облік запасів

ЗМІСТ

Вступ
1. Завдання, джерела інформації, нормативні акти та напрями контролю
2. Ревізія обгрунтованості норм витрат матеріалів, дотримання встановленого розпорядку зміни
3. Ревізія правильності обчислення фактичної собівартості витрачених на виробництво матеріалів
Задачі
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36

Дивіться також:
Курсова робота - Аудит обліку виробничих запасів
Курсова робота - Організація і методи аудиту використання запасів
Курсова робота - Контроль і ревізія нематеріальних активів


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Контроль і ревізія – незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Метою контролю і ревізії – є висвітлення висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, Які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів.
За результатами контролю складається висновок про реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється.
Основні завдання контролю і ревізії – збирання та обробка достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі висновків.

1. Завдання, джерела інформації, нормативні акти та напрями контролю

Товарно-матеріальні цінності запасів є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП ) або як товари для продажу.

Основними завданнями контролю та ревізії запасів є перевірка:
1) наявності та порядку зберігання запасів;
2) правильного і своєчасного відображення в обліку всіх операцій руху запасів;
3) додержання підприємством встановлених норм списання;
4) відповідності аналітичних показників обліку запасів синтетичним;
5) правильності відображення в обліку руху МШП;
6) переоцінки та уцінки проведення індексації запасів;
7) додержання підприємством вимог проведення інвентаризації запасів.
Джерелами інформації для проведення контролю і ревізії запасів є.
1. Баланс підприємства (форма № 1).
2. Регістри синтетичного обліку запасів (Головна книга, відомості руху запасів, журнали-ордери № 6, 10, 11).
3. Аналітичні регістри обліку запасів (відомості, звіти матеріально відповідальних осіб тощо).
4. Первинні документи з обліку запасів (картки складського обліку, накладні, рахунки-фактури та ін.).

Нормативна база:
1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від З квітня 1993 року № 250.
2. "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України від 07.05.93 р. № 25.
3. Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, коштів, документів та розрахунків", затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.
4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.
5. Положення "Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", затверджене Постановою КМУ № 116 від 22.01.96 р.;
6. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
7. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 р. № 193.
8. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.96 р. № 145.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.11.99 р. №246 зі змінами і доповненнями.

2. Ревізія обгрунтованості норм витрат матеріалів, дотримання встановленого розпорядку зміни

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями. Для обліку запасів використовуються рахунки другого класу плану рахунків.
Запаси включають:
- сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг обслуговування виробництва й адміністративних потреб. Ці запаси обліковуються на рахунку 20 "Виробничі запаси", який має такі субрахунки:
- 201 "Сировина й матеріали";
- 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";
- 203 "Паливо";
- 204 "Тара й тарні матеріали";
- 205 "Будівельні матеріали";
- 206 "Матеріали, передані в переробку";
- 207 "Запасні частини";
- 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення".

За дебетом рахунка 20 "Виробничі запаси" відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом — витрачання виробничих запасів на виробництво, переробка, відпуск на сторону, уцінка тощо:
- незавершене виробництво, запаси, які обліковуються на рахунках 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати". ЦІ рахунки призначені для узагальнення інформації про витрати на виробництво, втрат від браку, про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва. Ці рахунки мають відношення до запасів незавершеного виробництва витрат, щодо яких підприємством ще не визнано доходу. За дебетом рахунка 23 "Виробництво" відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, виробничі накладні витрати та втрати від браку, за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції.
Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції.
За дебетом рахунка 24 "Брак у виробництві" відображають витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак; за кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат на брак.

За дебетом рахунка 25 "Напівфабрикати" відображається надходження вироблених напівфабрикатів, за кредитом — вибуття напівфабрикатів унаслідок виробничого використання, продажу;
- готову продукцію, яка обліковується на рахунку 26 "Готова продукція", призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції. В тому випадку, коли реалізуються на сторону напівфабрикати, щодо яких підприємство визнало дохід, до цього розділу включається рахунок 25 "Напівфабрикати". За дебетом відображається надходження готової продукції власного виробництва, за кредитом — її вибуття. Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції використовується рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Ці запаси обліковуються на рахунку 28 "Товари". Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
- 281 "Товари на складі";
- 282 "Товари в торгівлі";
- 283 "Товари на комісії";
- 284 "Тара під товарами";
- 285 "Торгова націнка".

На субрахунках 281...284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом — зменшення. За дебетом рахунка 285 відображається зменшення (списання) торгових націнок, за кредитом — збільшення;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Ці запаси обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". За дебетом рахунка 22 відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом — за обліковою вартістю їх відпуск в експлуатацію;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського та лісового господарства, якщо вони оцінюються за Положенням. Ці запаси обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Рахунок 21 має такі субрахунки:
- 211 "Молодняк тварин на вирощуванні";
- 212 "Тварини на відгодівлі";
- 213 "Птиця";
- 214 "Звірі";
- 215 "Кролі";
- 216 "Сім'ї бджіл";
- 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада";
- 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації".

За дебетом рахунка 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається надходження, приріст тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю, за кредитом — вибуття.
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходжень запасів (ЛІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.

3. Ревізія правильності обчислення фактичної собівартості витрачених на виробництво матеріалів

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання інформації користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності й рух грошових коштів підприємства.
Інформацію про результати діяльності підприємство надало користувачам через оприлюднення звіту за ф. 2 "Звіт про фінансові результати", в якому інформація подається з погляду видів діяльності; надзвичайної і звичайної. Інформація зі звичайної діяльності у звіті подається за підвидами: операційна, інвестиційна та фінансова. На рис. 2.6 подано класифікацію витрат залежно від видів діяльності.
У свою чергу, операційна діяльність поділяється на основну та іншу операційну діяльність.
Основна операційна діяльність — це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є головною метою створенню підприємства і забезпечує основну частину його доходів.
Інша операційна діяльність — це діяльність, пов'язана з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою і т. ін., тобто діяльність, що не належить до основної, інвестиційної та фінансової.
Інвестиційна діяльність - це діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність – це діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.
Звіт про фінансові результати окремо подає інформацію про витрати періоду, інформацію про результати діяльності (прибуток, збиток) та про проведені витрати за елементами.

Рис. 1. Класифікація витрат залежно від видів діяльності.

Користувачам важливо мати достовірну, повну, неупереджену інформацію про всі дії і події суб'єкта господарювання, які належать до витрат підприємства, в т. ч. витрат на виробництво та витрат періоду, про собівартість готової продукції. Для користувачів інформація про витрати і собівартість продукції є досить важливою, тому що:
- це ціноутворюючий фактор;
- суттєвий чинник прибутковості чи збитковості діяльності суб'єкта господарювання;
- це фактор, який впливає на оподаткування суб'єкта господарювання; є соціальним фактором, що впливає, з одного боку, на задоволення соціальних потреб працівників через заробітну плату, премії тощо, з іншого — ціни на покупну продукцію для задоволення потреб населення.

ЗАДАЧІ

Задача 1

Назвіть найбільш поширені помилки, які виявляються при ревізії утримань із заробітної плати при обчисленні прибуткового податку згідно з чинним законодавством України.

Часто зустрічаються помилки та порушення при групуваннях інформації про нарахування заробітної плати. Ревізору слід пам’ятати, що при відображенні в обліку витрат на оплату праці між первинними документами і регістрами обліку є зведені документи, за допомогою яких інформація групується відповідним чином. Від достовірності інформації у зведених документах залежить достовірність інформації, відображеної в обліку і звітності. До таких документів належать:

Задача 2

Назвіть найбільш поширені помилки, які зустрічаються при ревізії оплати праці з використанням ПЕОМ згідно з чинним законодавством України.

Задача 3

Провести перевірку правильності розрахунку витрат від браку згідно з чинним законодавством на підставі актів про брак і відомості № 14 за березень 2005 р, тис. грн..

1) собівартість повністю забракованих виробів – 100,2
2) заробітна плата робітників з виправлення браку з обов’язковими відрахуваннями на соціальне страхування і до пенсійного фонду – 15,2
3) відходи за цінами використання – 9,1
4) матеріали, витрачені на виправлення браку – 1,14
5) утримано компенсацію за брак з винних осіб – 3,47
6) втрати від браку – 112,55

Отже, проведено розрахунки витрат від браку
Витрати = собівартість + заробітна плата + відходи за цінами використання + матеріали = (Розрахунки)
Зазначимо, що розрахунки які приводяться в умові завдання є невірними, тому як мають показник занижений ніж дійсно сума витрат від браку.

Задача 4

Авансовий звіт № 3 секретаря заводоуправління Юрченко Т.Н. від 23.01.2000 року відомість № 15 за січень 2000 року. Ні підставі авансового звіту в складі загальногосподарських витрат відображено:
1) придбання канцелярських приладів – 30 грн.
2) відправлення поштової кореспонденції – 22 грн.
3) штраф за безквитковий проїзд у міському транспорті – 6 грн.
Встановити правомірність віднесених витрат до складу загальногосподарських витрат.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження визначено, що товарно-матеріальні цінності запасів є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП ) або як товари для продажу...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Аудит /за ред. Бутинець Ф.Ф. / Підручник для вузів К.,2004
2.Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. 2-ге вид., перероб. - К.: "Вища школа": Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.
3.Бухгалтерсько-аудиторский портфель (Книга предпринимателя. Книга бухгалтера. Книга аудитора.) - М., 2002. - 320 с.
4. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001. - 363 с.

 

 
загрузка...