Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Цінні папери. Облігації. Фінансові інвестиції
Українські реферати - Інвестування
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Цінні папери. Облігації. Фінансові інвестиції

ЗМІСТ

Вступ
1. Цінні папери – характеристика, види
2. Аналіз інвестицій в облігації
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Всі ці суспільні відносини ( як між підприємствами та організаціями – безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, завдяки якому вони набувають характеру правовідносин.
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність врегулювання правового статусу об’єднань, встановлення правового режиму вільних економічних зон та визначення правового режиму іноземного інвестування.
З’явилися нові інститути , притаманні ринковим умовам господарювання
(банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Все більшого розвитку, у тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів.

1. Цінні папери – характеристика, види

В умовах становлення ринкової економіки дедалі ширшого застосування як в господарському обороті в межах України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності набувають цінні папери. Маючи певну вартість, вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.
Легальне визначення цінних паперів вміщене в ст. 1 Закону України від 18 червня 1991 року “Про цінні папери і фондову біржу”.
Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою , яка їх випустила, та їх власником і передбачають , як правило, виплату доходу і вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Цінний папір відрізняється від інших документів тим, що він завжди є документом майнового характеру. Але на відміну від інших документів, що фіксують певні майнові права (боргових розписок, страхових полісів, заповітів тощо), цінний папір може бути реалізований лише шляхом його пред’явлення. Інакше кажучи, цінний папір – це такий документ, пред’явлення якого потрібне для здійснення засвідченого ним майнового права.
Цінний папір має бути складений у визначеній законом формі і повинен мати всі необхідні реквізити, перелік яких щодо конкретних видів цінних паперів встановлюється законодавством. Поліграфічне виконання бланків цінних паперів повинно відповідати встановленим вимогам. Слід, проте, мати на увазі, що чинним на сьогодні Указом Президента України від 25 травня 1994 року (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 2 березня 1996 року) “Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність” було встановлено, що випуск цінних паперів може здійснюватися як у паперовій ,так і без паперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних).
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” зараз вживається термін “бездокументарна форма цінного паперу”, під яким розуміється здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Однією з головних ознак цінного паперу є те, що в ньому мають бути чітко засвідчені права володіння або відносини позики чи визначені ті юридичні можливості , на здійснення яких має право законний володілець цінного паперу ( одержання доходу у вигляді дивідендів або відсотків чи певного майна).
Цінні папери характеризуються також можливістю передачі грошових та інших прав , що випливають з цих документів, іншим особам. Способи передачі та можливі обмеження щодо передачі залежать від виду цінного паперу і можуть бути різними – від вільного обігу до повного індосаменту або до заборони передачі іншим особам.
Залежно від способу визначення уповноваженої особи цінні папери
можуть бути:
-Іменними
-на пред’явника

Таблиця 1
Види цінних паперів


Акція:
- Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства та право на участь в управлінні ним, що дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Облігація:
- Цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.
Види:
1. Облігації внутрішніх і місцевих позик;
2. облігації підприємств.

Казначейські зобов’язання України:
- Вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.
1. довгострокові – від 5 до 10 років;
2. середньострокові – від 1 до 5 років;
3. короткострокові – до одного року.

Ощадний сертифікат:
- Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

Вексель:
- Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

2. Аналіз інвестицій в облігації

Фінансові інвестиції передбачають одержання прибутків від вкладення капіталу в цінні папери - облігації, акції, паї тощо. У процесі формування портфеля фінансових інвестицій підприємству необхідно, насамперед, проаналізувати співвідношення таких основних характеристик як доходність і рівень ризику. Доходність цінних паперів залежить від двох чинників:
1) очікуваної норми доходності;
2) норм і правил оподаткування доходів від операцій з цінними паперами.
Ризик вкладення капіталу в цінні папери неоднорідний за своїм змістом, а тому його слід визначати як сукупність ризиків, на які наражається інвестор у процесі придбання і утримання цінних паперів:
1) ризик ліквідності цінних паперів;
2) ризик їх дострокового відкликання;
3) інфляційний ризик;
4) відсотковий, кредитний та діловий ризики;
5) ризик, пов'язаний з тривалістю періоду обороту цінних паперів.
Рішення щодо купівлі або продажу певних фінансових інструментів необхідно приймати після ретельного аналізу та обчислення як рівня їх доходності, так і рівня ризиковості.
Фінансові інвестиції характеризуються такими показниками, як ринкова ціна (Р), внутрішня (теоретична або розрахункова) вартість (V), рівень доходності (норма прибутку) (К).
Ринкова ціна - це задекларований показник, що об'єктивно існує на ринку. Вартість цінного паперу відображається у відповідних котируваннях і називається курсовою ціною. У будь-який момент часу на ринку існує тільки одна ціна для певного фінансового інструменту.
Внутрішня вартість фінансової інвестиції - це розрахунковий показник, а тому він залежить від аналітичної моделі, на базі якої проводяться обчислення. Внаслідок цього в будь-який момент часу цінний папір може мати декілька значень внутрішньої вартості, а їх кількість теоретично дорівнює кількості учасників ринку, які користуються різними моделями. Отже, оцінка внутрішньої вартості є певним чином суб'єктивною.
У процесі аналізу співвідношення ринкової ціни та внутрішньої вартості визначається доцільність тих чи інших управлінських рішень щодо конкретного цінного паперу.
У сучасній економічній літературі існують різні підходи до вивчення внутрішньої вартості фінансових інструментів, але на практиці найбільш поширеним є фундаментальний підхід, згідно з яким внутрішня вартість цінних паперів, розраховується за формулою, запропонованою Дж. Вільямсом ще у 1938 році:
V (t) = VC Fi : (1+d)i (1)
де V (t) - внутрішня вартість цінних паперів у момент (t); CFi - очікуваний потік відсоткових виплат за цінним папером в і-й період d - прийнята або очікувана доходність цінного паперу (норма прибутку).
Таким чином, внутрішня вартість цінного паперу залежить від трьох чинників:
1) очікування грошових надходжень;
2) тривалості періоду обороту цінного паперу (або періоду прогнозування для безстрокових інструментів);
3) норми прибутку.
Підставляючи в наведену формулу значення надходжень, які передбачаються, доходність і тривалість періоду прогнозування, можна розрахувати поточну вартість будь-якого фінансового активу. Саме такого підходу частіше дотримуються потенційні інвестори.
Облігації належать до класу боргових цінних паперів, які є зобов'язанням емітента, розміщеними на фондовому ринку з метою запозичення грошей на певних умовах. Облігації розрізняють за способом виплати відсотків по ним:
1) облігації з нульовим купоном;
2) облігації з фіксованою купонною ставкою;
3) облігації з плаваючою купонною ставкою.
Облігації з нульовим купоном - це цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено. Дохід інвестора формується як різниця між номінальною вартістю та емісійним курсом облігації, встановленим на дисконтній основі (тобто нижче за номінал). Отже, облігації з нульовим купоном належать до дисконтних цінних паперів. Така облігація генерує грошовий потік лише один раз, а дохід інвестор одержує в момент погашення, для розрахунку якого застосовується наступна формула:
V (t) = N : (1+d) п (2)
де N - номінальна сума облігацій, яка виплачується за її погашення; п -тривалість періоду до погашення облігації, роки.
Проаналізуємо доцільність придбання облігації з нульовим купоном номінальною сумою 1000 грн., яка продається за ціною 750 грн. і яку буде погашено через 2 роки . Разом з цим підприємство має можливість альтернативного розміщення коштів з нормою прибутку 14 %. Аналіз можна провести двома способами:
1) розраховується теоретична вартість облігації па підставі норми прибутку альтернативного варіанту розміщення коштів і порівнюється з поточною ринковою ціною;
3) обчислюється доходність облігації за формулою, похідною від (2) :
d = N : V(t) –1 (3)
Порівняння доходності облігації з нормою прибутку альтернативного проекту, дає можливість обрати прибутковий напрям інвестування коштів. За першим способом:
V(t) = 1000 : (1+0,14)2 = 769,5 (грн.).
За даними розрахунку теоретична вартість облігації (769,5 грн.) вища за її поточну ціну (750 грн.), що дає підстави розглядати її як вигідний об'єкт інвестування.
За другим способом:
d = (1000 : 750 ) -1 х 100= 15,4%
Оскільки одержане значення доходності облігації вище; ніж у альтернативному варіанті на 1,4 % (15,4 - 14), то придбання такого цінного паперу слід визнати доцільним.
Облігації з купонною ставкою - облігації, умовами емісії яких передбачено виплату відсотків у розрахунку на номінальну суму інвестиції. Виплати здійснюються за купонами - відрізними талонами із зазначеною на них величиною купонної ставки. Розрізняють облігації з фіксованою купонною та плаваючою ставкою. Купонні облігації можуть продаватися як за номінальною вартістю, так із дисконтом або премією залежно від кон'юнктури ринку та їх привабливості для інвесторів. За облігаціями з фіксованою купонною ставкою очікуваний дохід інвестора складається з двох частин:
1) рівномірних за періодами надходжень відсоткових виплат, які були обіцяні емітентом;
2) ймовірних прибутків (збитків) внаслідок зміни ринкової ціни облігації.
Базова модель у такому випадку має вигляд:
V (t) = V k x N : (1+d)i + N : (1+d)n (4)
де, k- купонна ставка облігації.
Облігації з плаваючою купонною ставкою - цінні папери, умовами емісії яких рівень купонної ставки не зафіксовано і вона змінюється залежно від рівня інфляції або ставки відсотку за кредитами.
Процедура аналізу облігацій з плаваючою купонною ставкою не відрізняється від описаних вище, за винятком того, що грошовий потік у кожному із періодів може змінюватися.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження визначено, що облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента.
Види:
- Облігації внутрішніх і місцевих позик;
- облігації підприємств.
Зауважимо, що у сучасній економічній літературі існують різні підходи до вивчення внутрішньої вартості фінансових інструментів, але на практиці найбільш поширеним є фундаментальний підхід, згідно з яким внутрішня вартість цінних паперів, розраховується за формулою, запропонованою Дж. Вільямсом ще у 1938 році.
Облігації належать до класу боргових цінних паперів, які є зобов'язанням емітента, розміщеними на фондовому ринку з метою запозичення грошей на певних умовах. Облігації розрізняють за способом виплати відсотків по ним:
- облігації з нульовим купоном;
- облігації з фіксованою купонною ставкою;
- облігації з плаваючою купонною ставкою.
Облігації з нульовим купоном - це цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено. Дохід інвестора формується як різниця між номінальною вартістю та емісійним курсом облігації, встановленим на дисконтній основі (тобто нижче за номінал). Отже, облігації з нульовим купоном належать до дисконтних цінних паперів. Така облігація генерує грошовий потік лише один раз, а дохід інвестор одержує в момент погашення
Облігації з купонною ставкою - облігації, умовами емісії яких передбачено виплату відсотків у розрахунку на номінальну суму інвестиції. Виплати здійснюються за купонами - відрізними талонами із зазначеною на них величиною купонної ставки. Розрізняють облігації з фіксованою купонною та плаваючою ставкою. Купонні облігації можуть продаватися як за номінальною вартістю, так із дисконтом або премією залежно від кон'юнктури ринку та їх привабливості для інвесторів.
Облігації з плаваючою купонною ставкою - цінні папери, умовами емісії яких рівень купонної ставки не зафіксовано і вона змінюється залежно від рівня інфляції або ставки відсотку за кредитами.
Процедура аналізу облігацій з плаваючою купонною ставкою не відрізняється від описаних вище, за винятком того, що грошовий потік у кожному із періодів може змінюватися.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” ( зі змінами та доповненнями);
2. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз .- Житомир: ПП”Рута”,2003
3. Поддерьогін В.М. Фінанси підприємства / К.: Знання,2003
4. Фінанси підприємства: Підручник – К. МАУП,2005
5. Костюченко О.А. “Банківське право” Київ 2001.
6. Господарське право України - збірник нормативних актів станом
на 01.01.2001р. Київ 2001

 

 
загрузка...