Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Реєстрація підприємств - Товариства. Статут товариства
Українські реферати - Основи підприємницької діяльності
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Товариства. Статут товариства. Установчий Договір

ЗМІСТ

Вступ
1. Порядок реєстрації товариства
2. Установчі документи товариства. Статут товариства. Установчий Договір
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП

Підприємництво – двигун економічного зростання. На даний час в Україні впроваджено низку  заходів, сприяючих розвитку та підтримки  діяльності  приватних підприємств.  Як відомо, у минулому виокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них  додають новий чинник — підприємницький потенціал (потенційну можливість максимально ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання цього потенціалу — це практично і є суттю поняття «підприємництво», яке заведено вважати особливою сферою виробничо-господарської або іншої діяльності з метою одержання певного зиску.
Підприємництвом, як правило, називають ініціативно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи — підприємця або юридичної особи — підприємства (організації).
Основними функціями підприємницької діяльності заведено вважати:
1) творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві);
2) ресурсну — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів;
3) організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи.

1. Порядок реєстрації товариства   

Підготовка засновницьких документів є важливим етапом реєстрації товариства.
Згідно з п. 3 Положення про державну реєстрацію в орган реєстрації направляються:
– рішення власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу про створення товариства. Якщо власників або уповноважених ними органів два або більше, таким рішенням є засновницький договір, а також протокол засновницького збору у випадках, передумовлених законодавством;
– устав, якщо у відповідності з законодавством це необхідно для створюваного товариства.
Засновницькими документами для товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – є устав та засновницький договір.
Рішення власника може бути оформлено наказом, постановою, розпорядженням, рішенням, протоколом збору (конференції) та іншими документами. Які у відповідності зі своїми повноваженнями засновників (власник майна) може видавати.
Засновницький договір регламентує відношення між засновниками, їх права та обов’язки, містить дані про товариство та його матеріально-майновий стан, а також термін його діяльності. В ньому сторони закріплюють своє бажання створити господарське товариство визначеного виду, предмет та цілі його діяльності, склад засновників та учасників, порядок ведення сумісної діяльності, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок створення статутного капіталу та передачі майна, строки внесення вкладів, порядок розподілу прибутку та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття рішення, включаючи список питань, по яким необхідно більшість чи кваліфіковану більшість голосів, порядок внесення змін у засновницькі документи та порядок ліквідації та реорганізації товариства.
Засновницький договір заключається у письмовій формі. При цьому законодавство не містить списку обов’язкових реквізитів засновницького договору. Тому він вважається заключним, якщо між сторонами досягнуто згоди по всім важливим умовам, необхідним для його виконання.
У відповідності зі ст. 9 Закону про підприємства підприємство діє на основі уставу, який затверджується власником (власниками) майна.
В уставі підприємства визначається власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет та цілі діяльності, органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборчих органів, порядок створення майна підприємства, умови реорганізації та закінченню діяльності підприємства.
Всі пункти засновницьких документів повинні бути чіткими, не повинні містити незрозумілих положень.
Засновницькі документи складаються на державній мові у відповідності зі ст. 11 Закону про мову, підписуються засновником, або особою уповноваженою збором засновників.
Засновницькі документи направляються в орган державної реєстрації в трьох екземплярах (два оригінали та одна копія), завірених нотаріально.

2. Установчі документи товариства. Статут товариства   

СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «    Спектр    » (далі - Товариство) засноване згідно з рішенням засновників, громадян України від «11» травня 2004 р. № 253 ,
1.2. Найменування Товариства:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Спектр”               

(повне)
ТОВ “Спектр”                       
(скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:
Вул. Тельмана 62/24                       

(юридична адреса)

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва.
Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства — на основі затверджених Товариством статутів.
3.3. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
3.4. Учасники несуть відповідальність у межах їх внесків, відповідають за зобов'язаннями Товариства не внесеною частиною внеску в разі ліквідації, звернення стягнення на майно Товариства відповідно до чинного законодавства.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
3.5. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.
3.6. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом та установчим договором.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства є громадяни України.
4.2. Кожний з учасників Товариства має право:
— брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом:
— брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства;
— одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
— вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників Товариства, якщо питання було поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів;
— у першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством; — призначати представників для участі у зборах учасників Товариства та відкликати їх;
— вийти з товариства у визначеному цим Статутом порядку.
4.3. Кожний учасник Товариства має право уступити свою частку або її частину третім особам після повного внесення свого внеску до статутного капіталу Товариства.
У разі передачі частки або її частини третій особі до останньої водночас переходять усі права й обов'язки учасника, який її уступив.
У випадку коли частка або її частина переходить до Товариства, останнє передає її третім особам або іншим учасникам в термін до 12 місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах відбуваються без урахування зазначеної частки (частини).
4.4. Учасники Товариства зобов'язані:
— додержувати установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;
— виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та установчими документами;
— не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
— давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
— сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.
4.5. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших учасників не пізніше ніж за     один    місяців до дня виходу.
4.6. У разі виходу з Товариства учаснику виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі.
На вимогу учасника та за згодою зборів учасників Товариства частка учасника, що виходить з Товариства, повертається йому повністю або частково в натуральній формі.
4.8. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці учасників, що вийшли з Товариства, можуть вступити в Товариство за згодою зборів учасників Товариства.
У разі відмови правонаступника (спадкоємця) вступити до Товариства або відмови Товариства прийняти правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка в майні, яка належала учаснику, що вибув з Товариства. Вартість цієї частки визначається на день, коли учасник вибув з Товариства.
4.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує своїх обов'язків щодо Товариства або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства за одностайною згодою всіх учасників. При цьому учасник, що виключається з Товариства, в голосуванні участі не бере.
4.10. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішень і зборів, які прийнято з порушенням чинного законодавства.

5. МАЙНО. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:
— майна, переданого йому учасниками;
— продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
— одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
5.2. Джерелом формування майна Товариства є:— грошові та інші матеріальні внески засновників;
— доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
— доходи від цінних паперів;
— кредити банків та інших кредиторів;
— капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
— інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах членів Товариства на засадах повного госпрозрахунку.
5.4. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників Товариства створюється статутний капітал у розмірі
двісті п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят грн.       (    256 250     ) грн.
(сума літерами)                                 (сума цифрами)
5.5. Порядок внесення коштів до статутного капіталу та розмір внеску кожного учасника визначається чинним законодавством та установчими документами.
5.6. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх внесків.
Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
5.7. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових учасників, а в разі необхідності за рахунок додаткових внесків учасників.
Додаткові внески учасників, спрямовані на збільшення статутного капіталу, збільшують статутний капітал Товариства лише після внесення відповідних змін до державного реєстру.
5.8. Товариством створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань — 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.
Кошти капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.
5.9. Прибутком Товариства після сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається Товариство – збори учасників та уповноважені ними органи.
Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між учасниками пропорційно їх часткам у майні Товариства в порядку і на умовах, передбачених зборами учасників Товариства.
5.10. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.
5.11. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як у країні, так і за її межами.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.
6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
6.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
6.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
6.5. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.
6.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на інших засадах, становлять трудовий колектив Товариства.
6.7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.
6.8. Трудовий колектив (уповноважений ними орган): — вирішує питання соціального розвитку Товариства;
— розглядає і затверджує проект колективного договору;
— визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
— вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
6.9. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.
6.10. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
6.11. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
6.12. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.
7.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Вищим органом Товариства є збори учасників Товариства, в яких беруть участь учасники або призначені ними представники. Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.
8.2. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або його представникові.
8.3. Кількість голосів кожного з учасників на зборах визначається пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі відповідно до квоти один голос
шістдесят чотири тисячі шістдесят дві грн.(64 062,5) грн.
(сума літерами)                         (сума цифрами)
8.4. Збори учасників обирають голову Товариства на строк до 1 року.
8.5. Збори скликає голова Товариства. Позачергові збори скликаються та проводяться головою Товариства, крім випадків, зазначених у п. 8.13.
8.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Виключною компетенцією зборів є:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін і доповнень до установчих документів;
в) утворення, реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;
г) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його структури;
д) затвердження угод на суму більш як 1000 тис. грн.;
е) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
е) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
ж) обрання та відкликання генерального директора та ревізійної комісії;
з) затвердження річних результатів діяльності Товариства і його дочірніх підприємств, затвердження звітів ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
й) винесення рішень та притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
і) встановлення порядку внесення додаткових внесків;
ї) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв;
й) приймання до Товариства та виключення з нього.
З питань, що зазначені в пунктах а, б, в, е, й, рішення приймається одностайно, з решти питань — простою більшістю голосів.
8.7. Збори учасників можуть передавати для вирішення генеральному директору окремі питання, крім тих, що відносяться виключно до компетенції зборів.
8.8. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
8.9. Відповідно до чинного законодавства голова Товариства може провести опитування учасників Товариства з питань, що відносяться виключно до компетенції зборів, у письмовій формі.
8.10. Опитування проводиться у випадках та порядку, передбачених локальними нормативними актами.
8.11. Збори учасників Товариства скликаються не менш як чотири рази на рік.
8.12. Голова Товариства має право скликати позачергові збори, якщо це необхідно в інтересах Товариства, а також у випадках виникнення необхідності вирішити питання, які відносяться виключно до компетенції зборів у відповідності з цим Статутом.
8.13. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників.
8.14. Збори учасників вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути ознайомлені не пізніше ніж за 15 днів до початку зборів.
8.15. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом — генеральним директором.
8.16. Генеральний директор призначається зборами учасників на три роки з правом продовження повноважень на новий період за рішенням зборів, з генеральним директором укладається трудовий договір (контракт).
8.17. Апарат Товариства формується генеральним директором.
8.18. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться виключно до компетенції зборів учасників.
8.19. Генеральний директор підзвітний зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.
8.20. Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.
8.21. Генеральний директор не може водночас бути головою зборів учасників Товариства.
8.22. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією. Голова та члени ревізійної комісії призначаються зборами учасників Товариства з їх числа в кількості трьох осіб.
Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії.
8.23. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів, а також особистих пояснень.
8.24. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не менше одного разу на рік.
8.25. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться ревізійною комісією на вимогу учасників або з власної ініціативи.
8.26. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.
8.27. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.
8.28. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної нею перевірки вищому органу Товариства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації за рішенням зборів або суду чи господарського суду.
9.2. Товариство ліквідується у випадках:
— закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;
— визнання його банкрутом;
— визнання судом установчих документів Товариства недійсними;
— інших, передбачених законодавчими актами України.
9.3. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням зборів учасників Товариства й реєструються в державних органах.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

про створення товариства з обмеженою відповідальністю

м. Кременчук                         “11” травня      2004 р.

Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю виступають:
1) юридична особа –         ТОВ “Спектр”                   
(повна назва юридичної особи)
в особі     директора Іванова Степана Миколайовича           

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2) фізична особа —    Петрова Івана Івановича               
(прізвище, ім'я та по батькові)
Сторони уклали договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю
ТОВ “Спектр”                           
(найменування товариства)
(далі — Товариство), що знаходиться за адресою:     Вул. Тельмана 62/24

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.
2. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства — на підставі затверджених Товариством статутів.
4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
5. Учасники Товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.
6. Предметом діяльності Товариства є: виробництво дитячого харчування                                  7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності.
9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, господарському суді та третейському суді.
10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Договором, статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.
11. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
12. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його статутом.
13. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його учасників створюється статутний капітал у розмірі
двісті п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят грн.    (__256 250___) грн.
(сума літерами)                                     (сума цифрами)
Частка в статутному капіталі:
Іванова Степана Миколайовича
64 062,5                   грн.,
(сума цифрами)
25               %;
Петрова Івана Івановича
64 062,5                   грн.,
(сума цифрами)
25              %;
Степаненко Володимира Григоровича
64 062,5                   грн.,
(сума цифрами)
25               %;
Костенко Олександра Івановича
64 062,5                   грн.,
(сума цифрами)
25               %;

15. До державної реєстрації Товариства учасники в строк 25.04.2004р. з моменту підписання Договору вносять до статутного капіталу 25 % свого вкладу. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення   5 % річних з недовнесеної суми.
16. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 % статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань — 5 % від чистого прибутку Товариства.
Кошти капіталу знаходяться в повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.
17. Органи управління Товариством, їх компетенція визначаються статутом Товариства.
18. У разі ліквідації Товариства кожному з учасників виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі Товариства.
19. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками.
20. Цей Договір складено в трьох     примірниках, один з яких знаходиться у справах нотаріальної контори, а інші — в учасників.
21. Додаткові умови Договору _________________________________
______________________________________________________________
22. Учасники:
1) юридична особа –         ТОВ “Спектр”                   
(повна назва юридичної особи)
в особі     директора Іванова Степана Миколайовича           

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2) фізична особа —    Петрова Івана Івановича               
(прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт серія             КН        №        326587        ,
виданий « 31»   травня              1965     року         Автозаводський РВКМУ

(назва органу, що видав паспорт)
Підписи учасників:

МП.

ВИСНОВКИ

Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Реєстрація підприємства здійснюється у відповідності з:
- Законом про підприємства;
- Законом про підприємництво;
- Положенням про державну реєстрацію та іншими нормативними документами.
Державна реєстрація підприємств проводиться у виконавчому комітеті міського, районного в місті поради чи районної, районної міст Києва та Севастополя державної адміністрації (далі – органу державної реєстрації) по місцезнаходженню суб’єктів, якщо інше не передбачене законодавством.
Місцезнаходженням суб’єкту підприємницької діяльності може бути місцезнаходження (місце проживання) одного з засновників чи інша адреса, який підтверджується договором, на передачу засновнику у власність чи користування мешкання, частини мешкання (договір купівлі-продажу, дарування, оренди, засновницький договір та ін.)
Договір від імені майбутнього юридичної особи може заключати засновник чи один з співзасновників.
Якщо місцезнаходження суб’єкт підприємницької діяльності на дату реєстрації є місцезнаходження (місце проживання) одного з співзасновників, то підтвердження місцезнаходження не вимагається.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравченко Вступ до бізнесу, Київ, 1995
2. Журавлева Г. П. Экономика, Москва, 2001
3. Загальна економіка / За ред. І. Ф. Радіонової, Київ, 2000
4. Калина А. В., Осокина В. В. Экономическая теория и практика хозяйствования. — 2-е изд., Киев, 1998
5. Ковальчук Г. Л., Мельничук В. Г., Огнєв'юк В. О. Економіка, Київ, 2003
6. Курс экономической теории / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой, Киев, 1996
7. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности, Москва, 1996

Скачати реферат:
Скачать этот файл (reestracziya-pidpriemstv-tovaristva-statut-tovaristva.doc)reestracziya-pidpriemstv-tovaristva-statut-tovaristva.doc117 Kb
 
загрузка...