Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!



Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизация



загрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Вибіркове спостереження. Варіаційні ряди
Українські реферати - Статистика
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Вибіркове спостереження. Варіаційні ряди

ЗМІСТ

Вступ
1. Вибіркове спостереження
2. Варіаційні ряди розподілу
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Життєдіяльність людських індивідумів, груп чи спілок, робота підприємців, комерсантів, менеджерів, економістів в умовах формування ринкових відносин сьогодні наповнюється новим змістом. Це, в свою чергу, не може не позначитися на дедалі зростаючій ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною умовою вивчення тенденцій попиту і пропозицій, наслідків підприємницької діяльності, прийнятті оптимальних рішень на всіх її рівнях.
Термін «статистика» у практичній і науковій сферах застосовують у різних значеннях.
Під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на збирання, обробку та аналіз масових суспільно-економічних явищ і процесів.
Статистику розглядають як галузь, тобто як спеціальну наукову дисципліну (статистичну науку) й, відповідно, як навчальну дисципліну, що викладають у вищих навчальних закладах освіти всіх рівнів. Статистика є важливою частиною навчального плану підготовки підприємців, менеджерів, комерсантів, економістів найвищої кваліфікації.
Статистика – це сукупність зведених підсумкових цифрових показників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання.

1. Вибіркове спостереження

З усіх видів несу цільного спостереження в практиці статистичних досліджень найбільше визнання і застосування дістало вибіркове спостереження.
Вибірковим спостереженням називають вид несу цільного спостереження, за характеристикою відібраної частини одиниць якого судять про всю сукупність.
Розрізняють генеральну і вибіркову сукупності.
Генеральною сукупністю називають загальну масу одиниць, з якої здійснюють відбір для дослідження.
Частину генеральної сукупності, яку відібрано для обстеження, називають вибірковою.
Обсяг генеральної сукупності позначають N, вибіркової – n.
Узагальню вальними показниками генеральної сукупності є: середній розмір ознаки , частка Р, генеральна дисперсія ; в разі вибіркової сукупності: середні вибіркова , вибіркова частка W і дисперсія .
Вибірковий метод відрізняється від інших видів несу цільного спостереження двома ознаками – наперед визначають:
1) яку частину одиниць генеральної сукупності треба обстежувати;
2) послідовність відбору одиниць, який достатньою мірою відтворює (репрезентує) розміри середніх і відносних показників генеральної сукупності.
До вибіркового спостереження статистика вдається у випадках, коли потрібно у стислі строки та з мінімальними затратами праці і коштів одержати кількісні характеристики досліджуваної сукупності, або коли не можна чи недоцільно здійснювати суцільне спостереження.
Існує ціла низка причин, унаслідок яких у багатьох випадках вибірковому спостереженню надається перевага перед суцільним. Серед них найсуттєвіші це: економія часу і засобів унаслідок скорочення обсягу обсягу робіт статистичного дослідження; зведення до мінімуму псування чи знищення досліджуваних об’єктів; забезпечення детальнішого вивчення кожної одиниці спостереження за неможливості охоплення всіх одиниць; досягнення високої точності результатів обстеження за рахунок зменшення помилок реєстрації.
Вибіркове спостереження застосовують також у поєднанні з суцільним для поглиблення дослідження або для вивчення і контролю результатів суцільного спостереження.

Етапи вибіркового спостереження:
1) обґрунтування мети вибіркового спостереження;
2) складання програми спостереження і розробка відповідних даних;
3) вирішення організаційних питань щодо спостереження;
4) визначення частки і способу відбору одиниць у вибіркову сукупність;
5) здійснення відбору;
6) реєстрація ознак досліджуваних одиниць;
7) узагальнення даних спостереження та визначення їхніх вибіркових характеристик;
8) обчислення похибок вибірки;
9) поширення кількісних характеристик вибіркового спостереження на всю сукупність.

Завдання, які вирішує вибіркове спостереження:
1) визначення середнього розміру досліджуваної ознаки;
2) визначення питомої ваги (частки) досліджуваної ознаки в певній сукупності;
3) визначення середньої та граничної похибки вибірки;
4) знаходження меж для середньої і частки при повторному і без повторному відборі;
5) визначення потрібної чисельності вибірки;
6) поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність.

Науковим обґрунтуванням можливості застосування вибіркового спостереження є діалектична єдність одиничного, особливого і загального, згідно з якою в кожному одиничному є риси особливого і загального, а загальне має риси одиничного і особливого. Це дає змогу за одиничним і особливим судити про загальне, за частиною – про ціле, якщо правильно знайдено зв'язок між ними.
Особливістю вибіркового спостереження порівняно з іншими видами несу цільного спостереження є те, що відбір одиниць у вибіркову сукупність забезпечує рівну можливість потрапляння кожної одиниці у вибірку. Це досягається шляхом неупередженого строгого випадкового відбору за схемами, розробленими в математичній статистиці.
Відповідь на запитання про те, з якою ймовірністю можна судити про збіг між генеральними і вибірковими узагальню вальними показниками, дає теорія вибіркового методу, що ґрунтується на основі закону великих чисел. За допомогою цього закону вирішують два взаємопов’язаних завдання:
- розраховують при заданій імовірності межі можливих відхилень вибіркового показника від відповідного показника в генеральній сукупності;
- визначають імовірність перевищення встановленої межі можливими відхиленнями вибіркового показника від генерального.
Масові явища, які вивчає статистика, перебувають під впливом багатьох випадкових чинників. Тому, використовуємо основний висновок граничних теорем ймовірності про те, що сукупна дія багатьох випадкових факторів приводить за деяких умов до результату, майже незалежного від випадку. Оскільки вибіркове спостереження пов’язане з випадковими відхиленнями характеристик вибіркової і генеральної сукупностей, то основне положення граничних теорем дає змогу стверджувати, що результати вибіркового спостереження достовірні в разі достатньо великої кількості відібраних одиниць. За цих умов вибіркові характеристики надійно відтворюють генеральні характеристики.
У разі масового спостереження розподіл емпіричних частот більшості явищ підпорядковується закону нормального розподілу. За будь-якого розподілу частот у генеральній сукупності їхні вибіркові середні мають розподіл, близький до нормального.
Доведено, що за нормального розподілу більшість величин зосереджена навколо генеральної середньої. Близько 68,3% чисельності вибіркової середньої лежить у межах генеральної середньої; 95,4% цієї чисельності – в межах і 99,7% - не виходить за межі . Нормальний розподіл указує на частоту виникнення похибок даного розміру середньої.
Випадкові похибки реєстрації при великому числі спостережень не впливають суттєво на результат дослідження, оскільки вони взаємно погашаються, а тому від них можна абстрагуватись і в подальшому розглядати тільки похибки вибірки. Принцип строгої випадковості, який покладено в основу вибірки, забезпечує її об’єктивність, дає змогу встановити межі можливих похибок і дістати майже достовірні дані для характеристики всієї сукупності явищ. Таку вибіркову сукупність називають представницькою, або репрезентативною сукупністю. До її складу входять представники всіх груп генеральної сукупності.
Точність результатів вибіркового спостереження нарешті залежатиме від способу відбору одиниць, ступеня коливання ознаки в сукупності та від кількості відібраних одиниць.

2. Варіаційні ряди розподілу

Різноманітність статистичних сукупностей – передумова різних форм співвідношення частот і значень варіаційної ознаки. За своєю формою ряди розподілу поділяються на одно-, дво- і багатовершинні. Наявність двох і більше вершин свідчить про неоднорідність сукупності, про поєднання в ній груп з різними рівнями ознаки. Розподіли якісно однорідних сукупностей переважно одновершинні. Серед одновершинних розподілів є симетричні та асиметричні (скошені), гостро- і плосковершинні.
Якщо частоти варіантів рівновіддалені від центра значень ознаки, такий варіаційний ряд називається симетричним, якщо ж вершина розподілу зміщена, тобто частоти по обидва боки від центра змінюються неоднаково, тоді варіаційний ряд називається асиметричним, або скошеним. Розрізняють правосторонню і лівосторонню асиметрії. Напрям асиметрії протилежний напряму зміщення вершини розподілу. В разі правосторонньої асиметрії вершина розподілу зміщена вліво, при лівосторонній – вправо. Асиметрія – результат обмеженої варіації ознак в одному напрямі або вплив переважної причини розвитку явища, яка відповідає за зміщення центра його розподілу.
Відхилення між середньою арифметичною і медіаною або модою виражають міру асиметрії. В симетричному розподілі необхідною умовою є рівність трьох характеристик: середньої арифметичної, моди і медіани:

(Формула)(1)

У помірно асиметричних розподілах між середньою арифметичною, медіаною і модою існує певна наближена рівність:

(Формула)(2)

У разі чіткої асиметрії варіаційного ряду для глибшого вивчення економічних явищ середнє значення ознаки має доповнюватися модою і медіаною.
В асиметричному розподілі між середньою арифметичною, медіаною і модою існують певні розбіжності. В разі правосторонньої асиметрії , а лівосторонньої - (Формула).
Стандартизовані відхилення характеризують напрям і міру якісності розподілу. Коефіцієнт асиметрії А є відношенням різниці між середньою арифметичною і модою чи медіаною до середнього квадратичного відхилення:

(Формула)(3)

Коефіцієнт асиметрії коливається в межах від -3 до +3.
У симетричному розподілі А = 0, при правосторонній асиметрії А>0, при лівосторонній А<0.
Використовуючи стандартизоване відхилення середньої і моди, оцінимо симетричність розподілу посівних за врожайністю гречки (табл. 1).

Таблиця 1.
Приклад розрахунку середньої і середнього квадратичного відхилення


Стандартизоване відхилення свідчить про незначну лівосторонню асиметрію, а тому розподіл посівних площ гречки за врожайністю можна вважати симетричним.
Крутість варіаційного ряду, тобто його високовершинність (гостровершинність) або низьковершинність (плосковершинність) називають ексцесом. Розподілам більш гостровершинним, ніж нормальним, відповідає позитивний ексцес, а більш плоско вершинним – від’ємний. На практиці в одному розподілі часто поєднуються всі особливості: одновершинний розподіл може бути симетричним і високо вершинним або скошеним та низьковершинним.
За узагальню вальні характеристики як міру крутості розподілу використовують моменти. За їх допомогою можна описати будь-який розподіл.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

Рівень рентабельності підприємств харчової промисловості регіону характеризуються такими даними: Таблиця
Визначити середній рівень рентабельності підприємств регіону, дисперсію та коефіцієнт варіації.

Рішення: Таблиця

Визначимо середній рівень рентабельності: (Розрахунки)
Визначимо дисперсію: (Розрахунки)
Знайдемо коефіцієнт варіації: (Розрахунки)

Задача 2

Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними: Таблиця

Визначити темпи зростання і приросту норми капіталовкладень, значення одного відсотка приросту, середньорічний темп зростання капіталовкладень.

Рішення: Таблиця
Визначимо темп зростання
(формули, розрахунки)

Визначимо темп приросту:
Тпр – визначають от відношення абсолютного приросту до абсолютного попереднього або початкового рівня і показує, на скільки процентів порівнюваний рівень більший або менший від рівня, взятого за базу порівняння:

(формули, розрахунки)

Задача 3

За даними попередніх вибіркових спостережень частка нестандартної плодоовочевої продукції становила 0,08. Скільки потрібно провести перевірок, щоб гранична похибка вибірки з імовірністю 0,954 не перевищувала 5%.

Рішення:
(формули, розрахунки)

ВИСНОВКИ

Вибірковим спостереженням називають вид несу цільного спостереження, за характеристикою відібраної частини одиниць якого судять про всю сукупність. Розрізняють генеральну і вибіркову сукупності.
Вибірковий метод відрізняється від інших видів несу цільного спостереження двома ознаками – наперед визначають:
1) яку частину одиниць генеральної сукупності треба обстежувати;
2) послідовність відбору одиниць, який достатньою мірою відтворює (репрезентує) розміри середніх і відносних показників генеральної сукупності.
До вибіркового спостереження статистика вдається у випадках, коли потрібно у стислі строки та з мінімальними затратами праці і коштів одержати кількісні характеристики досліджуваної сукупності, або коли не можна чи недоцільно здійснювати суцільне спостереження.
Різноманітність статистичних сукупностей – передумова різних форм співвідношення частот і значень варіаційної ознаки. За своєю формою ряди розподілу поділяються на одно-, дво- і багатовершинні. Наявність двох і більше вершин свідчить про неоднорідність сукупності, про поєднання в ній груп з різними рівнями ознаки. Розподіли якісно однорідних сукупностей переважно одновершинні. Серед одновершинних розподілів є симетричні та асиметричні (скошені), гостро- і плосковершинні.
Якщо частоти варіантів рівновіддалені від центра значень ознаки, такий варіаційний ряд називається симетричним, якщо ж вершина розподілу зміщена, тобто частоти по обидва боки від центра змінюються неоднаково, тоді варіаційний ряд називається асиметричним, або скошеним. Розрізняють правосторонню і лівосторонню асиметрії. Напрям асиметрії протилежний напряму зміщення вершини розподілу. В разі правосторонньої асиметрії вершина розподілу зміщена вліво, при лівосторонній – вправо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Статистика: Підручник, /За ред.. А. В. Головача, Київ: Вища школа, 1993
2. Статистика підприємництва: Навчальний посібник, /П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, є. І. Ткач, за ред.. П. Г. Вашківа, В. П. Сторожука, Київ: «Слобожанщина», 1999; 600с.
3. Статистика: Підручник. 2-ге видання, перероблене і доповнене, /За ред.. С. С. Герасименка, Київ, 2000; 467с.
4. Теорія статистики: навчальний посібник, /Вашків П.Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є.І., Київ: Либідь, 2001; 320с.
5. Штангрет А. М., Копилюк О. І. Статистика: Навчальний посібник, Київ, 2005; 229с.

 
загрузка...