Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Директ-костинг. Система директ-костинг
Українські реферати - Управління витратами
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Директ-костинг. Система директ-костинг

ЗМІСТ

Вступ
1. Калькулювання на основі прямих змінних витрат
2. Інтеграція управлінського і фінансового обліку
3. Маржинальний дохід та порядок його розрахунку
4. Переваги та недоліки директ-костингу
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

На сьогодні зростає потреба товаровиробників в інформації про витрати на виготовлення виробів та їх реалізацію, не викривлених в результаті розподілу непрямих витрат. Таку інформацію у вигляді даних про калькулювання собівартості продукції на основі змінних витрат надає система директ-костинг ("direct" - прямі; “costing” - калькулювання прямих страт), яка вперше почала застосовуватись на початку 50-х років на промислових підприємствах СІЛА та інших капіталістичних країн. Вона ґрунтувалась на словосполученні "директ-кост план" (Direct Cost Plan). Ця система була описана в методиці калькулювання витрат виробництва на підприємстві Джонатаном Гаррісоном в 1936р. Він пропонував відокремлювати непрямі накладні витрати від звичайних виробничих витрат з метою отримання місячного звіту про прибутки і збитки, який відображатиме залежність обсягу прибутку від зміни обсягу реалізованої продукції.
В літературі таку систему ще називають калькулюванням змінних витрат, методом часткового обліку витрат, методом обмеженої собівартості, маржинальним калькулюванням. У Німеччині та Австрії для цього використовують терміни облік часткових або граничних витрат, або облік суми покриття; у Великобританії директ-костинг називають облік маржинальних витрат; у Франції - маржинальний облік.
Директ-костинг (калькулювання змінних витрат) - це система обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат.

1. Калькулювання на основі прямих змінних витрат

Директ-костинг базується на тому, що всі витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати безпосередньо відносяться на той чи інший вид виробу. Непрямі витрати є накладними по відношенню до виробу та покриваються за рахунок доходу підприємства (Рис. 1).
Необхідно відмітити, що в даному випадку мова йде про класичний варіант директ-костинг. Оскільки на даний час існує багато інших його різновидів, де калькулювання ведеться не за змінними витратами, а, наприклад, за "витратами продукту" чи виробничими витратами тощо, але при всіх варіантах калькулюється неповна («часткова», «обмежена») собівартість.

Рис. 1. Організація обліку витрат з використанням системи директ-костинг.

Сформулюємо основні ознаки директ-костингу:
- собівартість калькулюється тільки на основі прямих змінних виробничих витрат; решта витрат - постійних виробничих і невиробничих покривається за рахунок загального доходу фірми;
- управлінський і фінансовий облік інтегровані;
- в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід.
Як вже зазначалось, в основі організації основі управлінського обліку за методом директ-костинг лежить поділ витрат по відношенню до обсягу виробництва на постійні і змінні.
Виробнича собівартість виготовленої і реалізованої продукції формується лише зі змінних виробничих витрат, що знаходяться у прямій залежності від технологічного процесу та організації виробництва. За способом віднесення на собівартість продукції вони в основному є прямими, тому легко піддаються нормуванню на одиницю продукції, що випускається.
За змінними витратами оцінюються також залишки готової продукції на складах на початок і кінець звітного періоду, а також незавершене виробництво.
Постійні витрати не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом збираються на окремому рахунку і по закінченні звітного періоду повністю (без розподілу за видами продукції) списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції, що отримана в даному звітному періоді (Рис. 2.).
Однак, складність розробки методу точного розподілу витрат полягає в тому, що витрати, які є змінними в одному випадку, в іншому можуть бути постійними. Поділ постійних і змінних витрат ґрунтується на ряді припущень, які необхідно враховувати для попередження помилкового використання результатів витрат.
Поділ виробничих витрат на постійні і змінні для облікових працівників промислових підприємств США, Австралії та країн Західної Європи - явище не нове. На початку XX ст. Генрі Гесс провів чітке розмежування між постійними і змінними витратами. З того часу розроблялись різні метоли поділу виробничих витрат на постійні і змінні. Серед них метод вищої-нижчої точки (High-Low Points Approach), метод аналізу облікових даних (Accounting Approach), статистичний метод (Statistical Approach) тощо.

Рис. 2. Модель обліку витрат по методу директ-костингу з виділенням рівнів постійних витрат (власна розробка).

Наприклад, заробітна плата оператора обладнання - це змінні витрати, але при угоді про гарантовану річну плату вона може відноситись до постійних витрат. Витрати на електроенергію в усіх галузях вважались постійними, крім ливарного виробництва, де споживання енергії електропіччю змінювалось залежно від потреб виробництва. Тобто, будь-які витрати можуть бути постійними або змінними залежно від виду діяльності.
Щодо постійних витрат, то слід також відмітити, що відмова від розподілу цих витрат дозволяє уникнути використання умовних баз або коефіцієнтів розподілу, які обов'язково містять елемент суб'єктивності та цілком можуть призвести до викривлення реальної картини співвідношення доходів та витрат за окремими підрозділами або продуктами (роботами, послугами) підприємства. Це викривлення, в свою чергу, може призвести до помилок при оцінці ефективності діяльності підрозділів або рентабельності продуктів (робіт, послуг) та прийнятті управлінських рішень.
Як правило, на промислових підприємствах немає єдиного положення про класифікацію виробничих витрат на постійні і змінні. В зв'язку з цим кожен підприємець здійснює класифікацію виробничих витрат на власний розсуд.

2. Інтеграція управлінського і фінансового обліку

Інтеграція управлінського і фінансового обліку полягає в тому, що записи на рахунках управлінського і фінансового обліку об'єднуються в загальну систему, тому всі внутрішні операції управлінського обліку відображаються в Головній книзі. Внутрішні звіти про виробничі витрати і звіти про прибутки та збитки регулярно надаються керівництву у вигляді залежності "витрати-обсяг-прибуток".
Інтеграцію управлінського обліку іноді називають моністичною системою. Проте, ця система має певні недоліки: по-перше, характер і мета управлінського та фінансового обліку настільки різні, що об'єднувати їх недоцільно, адже в основу їх поділу покладено збереження комерційної таємниці; по-друге, моністична система ведення обліку громіздка і складна, що обумовлено кількістю статей, пов'язаних з внутрішніми операціями. Звісно, що ці недоліки роблять всю систему дорогою, а також негнучкою і непрактичною, хоча, не дивлячись на це, моністична система найбільш поширена в США.
В Плані рахунків України облік витрат та результатів передбачає застосування на практиці основної ідеї директ-костингу - розподіл загальних витрат за ознакою їх взаємозв'язку з виробництвом і калькулювання на цій основі неповної (обмеженої) собівартості за носіями витрат.
Всі витрати звітного періоду в українському Плані рахунків поділені на виробничі, обумовлені здійсненням виробничого процесу, і періодичні, пов'язані з тривалістю звітного періоду. Прямі виробничі витрати обліковуються за дебетом рахунку 23 "Виробництво", непрямі виробничі витрати - за дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". В кінці звітного періоду до розрахунку собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг), крім прямих виробничих витрат, включаються й непрямі (змінні, постійні розподілені) виробничі витрати, які обліковувались протягом звітного періоду на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", що відображається записом за дебетом рахунків 23 "Виробництво" і кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Постійні (нерозподілені) витрати з рахунку 9! "Загальновиробничі витрати", які збиралися на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати па збут", 94 "Інші операційні витрати" та ін., за цим варіантом не включаються до собівартості об'єктів калькулювання, а списуються в кінці звітного періоду на рахунок 79 "Фінансові результати".

3. Маржинальний дохід та порядок його розрахунку

Для забезпечення аналітичних розрахунків необхідно вести окремий облік змінних та постійних витрат з підрахунком маржинального доходу за виробами.
Маржинальний дохід (брутто-прибуток) - це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами.
На підприємстві, при використанні системи директ-костинг, розраховується маржинальний дохід як по виробах, так і по підприємству в цілому.
З маржинального доходу покриваються загальні постійні витрати (в тому числі комерційні та адміністративні) (рис. 3).

Рис. 3. Концепція маржинального доходу.

Маржинальний дохід відображає внесок сегменту (продукту, підрозділу тощо) у покриття постійних витрат та формування прибутку, тому його можна розрахувати за формулою:
Маржинальний дохід = Постійні витрати + Прибуток (1)
Внутрішні звіти про прибутки та збитки, які складаються на основі маржинального доходу, багатоступеневі. Вони включають не менше трьох етапів (рис. 4).

Рис. 4. Порядок складання внутрішнього звіту про прибутки та збитки за системою директ-костинг.

Нижче наводиться звіт, складений з використанням системи директ-костинг.

Таблиця 1.
Звіт про прибутки та збитки складений за допомогою системи директ-костинг


В звітах про прибутки та збитки можна передбачити поділ загальної суми постійних витрат на два дрібніші блоки. Такий метод називається "багатоблоковою системою". В деяких випадках проводять розмежування між постійними витратами, характерними для деяких виробів або груп виробів, в інших ситуаціях - за каналами розподілу або територіями збуту, але кількість можливих варіантів при системі директ-костинг обмежена.
Директ-костинг широко використовується на авіапідприємствах. Так, можливі ситуації, коли фінансовий результат вищезазначених рейсів, розрахований за методом калькулювання повних витрат, буде негативним (збитки). У цьому разі керівництво підприємства може розглядати питання про припинення виконання цих рейсів, тому що такий крок дозволить уникнути збитків. Але для прийняття остаточного рішення розраховується маржинальний дохід. Цей дохід визначають за допомогою калькулювання змінних втрат. Хоча рейс є збитковим, він покриває певну частку постійних загальновиробничих витрат підприємства, або його відміна зменшить операційний прибуток підприємства. У цій ситуації припинення виконання регулярних рейсів виправдане лише у разі відповідного скорочення постійних витрат або впровадження додаткових рейсів, які забезпечать більший маржинальний дохід, ніж той, який отримує авіакомпанія від виконання зазначеного рейсу.

4. Переваги та недоліки директ-костингу

Система директ-костингу має ряд переваг, основні з яких наступні:
- маржинальний дохід, отриманий з її допомогою характеризує суму покриття по конкретних видах продукції, що дає можливість відібрати вироби з найбільшою рентабельністю та впроваджувати їх у виробництво;
- сприяє спрощенню нормування, обліку та контролю за рахунок скорочення статей витрат;
- підкреслюється вплив постійних витрат на прибуток, оскільки загальна сума цих витрат за даний період відображається у Звіті про фінансові результати;
- прибуток за певний період не змінюється під впливом постійних накладних витрат при зміні залишків запасів;
- на основі даних обліку сум покриття можливо приймати різноманітні оперативні рішення з управління підприємством: досягнення ефективної політики цін; визначення меж, до яких можливо зменшувати ціни залежно від ринкових чинників; оптимізації асортименту випуску продукції; встановлення доцільності прийняття додаткового замовлення за цінами нижче звичайних; визначення оптимального розміру партії або серії деталей; оптимізації завантаження виробничих потужностей;
- орієнтує облік на кінцевий результат, що досягається шляхом розрахунку сум покриття (маржинального прибутку) за кожним напрямом діяльності і в цілому по підприємству;
- дозволяє визначити суми покриття в розрізі груп виробів, центрів відповідальності, покупців, зон реалізації.
Основна перевага цієї системи полягає в тому, що на основі інформації, яка в ній одержується, можна приймати оперативні управлінські рішення. В першу чергу це стосується можливості зниження цін.
В західному управлінському обліку існує поняття довгострокової та короткострокової ціни нижньої межі. Довгострокова нижня межа ціни показує, яку ціну можна встановити, щоб мінімально покрити повні втрати на виробництво і збут товару; вона дорівнює повній собівартості виробів. Короткострокова нижня межа ціни орієнтована на ціну, яка покриває лише прямі (змінні) витрати; вона дорівнює собівартості в частині тільки прямих (змінних або виробничих) витрат.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

Базові дані (тис. грн.):
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 1000;
Змінні витрати – 600;
Постійні витрати – 300;
Прибуток від операційної діяльності – 100.
1. Чистий доход збільшується на 5% за рахунок зростання натуральних обсягів реалізації. Розрахуйте приріст прибутку від операційної діяльності.
2. Чистий доход зменшується на 20% за рахунок відповідного зменшення натуральних обсягів реалізації. Чому буде дорівнювати прибуток підприємства?
3. За яких умов при зменшенні обсягів реалізації підприємство отримає збиток?

Рішення:

(Розрахунки)

2. Зменшення на 20%

(Розрахунки)

3. При зменшенні на 10% підприємство почне отримувати збиток.

Задача 2

Використання виробничих запасів при здійсненні господарської діяльності характеризується даними, наведеними в таблиці. Визначити вартість використання ВЗ та залишку ВЗ на кінець місяця методом середньозваженої собівартості.

Таблиця

Рішення:

Таблиця

ВИСНОВКИ

Отже, за допомогою директ-костингу можна детально вивчити залежність між обсягом виробництва, витратами, маржинальним доходом та прибутком. Вона акцентує увагу на формах залежності витрат від обсягу виробництва чи завантаження виробничих потужностей; дозволяє виявити вироби з більшою рентабельністю; забезпечує отримання інформації, яка дозволяє швидко переорієнтувати виробництво у відповідь на зміни умов ринку. Дана система забезпечує керівництво підприємства інформацією про можливість використання у конкурентній боротьбі такого прийому, як демпінг (продаж товару за свідомо зниженими цінами), який пов'язаний з «становленням ціни по нижній межі - собівартості стосовно змінних витрат. Проте, система директ-костинг не позбавлена певних недоліків:
- основні труднощі полягають у відокремленні постійних витрат. Значна частина напівзмінних витрат може розподілятись по-різному залежно від методу, який використовується, а це, в свою чергу, буде позначатися на результатах;
- у випадку використання в конкурентній боротьбі демпінгу - продажу товарів за заниженими цінами для досягнення привілейованого положення на ринку за окремими виробами виникає небезпека, що маса нерозподілених постійних витрат може бути непокрита маржинальним доходом, тобто підприємство зазнає збитків.
- для потреб довгострокового планування та інших потреб управління необхідно паралельно розподіляти постійні накладні витрати в позасистемному порядку;
- при переході від системи повного розподілу витрат до системи директ-костингу виникають серйозні проблеми у визначенні суми податку на прибуток;
- аналогічні труднощі виникають і в питаннях оцінки запасів при складанні звітів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. 3-тє видання, Житомир: ПП «Рута», 2005; 479с.
2. Данилишин В. Регіональна політика: час визначатися // Урядовий кур'єр, 1999, 14 грудня
3. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. — Т. 4: Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки, Київ, 1996; с. 243—280
4. Кучеренко О- Зміцнювати основи державності / / Урядовий кур'єр. —
1999. — 19 жовтня
5. Основи ринкових відносин / підручник для вузів, Київ, 2003

 
загрузка...